Представяне на авторите – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019

Реторика, комуникации, медии

Водещи броя – предложение към проф. дпсн Толя Стоицова, проф. Йовка Тишева, проф. Иванка Мавродиева, доц. д-р Маргарита Бакрачева

Реторика и ораторство: теоретични и практически измерения

Веселина Раева – Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества

Проф. д-р ВЕСЕЛИНА РАЕВА

Ръководител специалност „Публична реч” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. Води програми по актьорско майсторство, публична реч, сценична реч и правоговор, глас и среда в НМА „Панчо Владигеров” и в НБУ. Специализира гласово-говорна техника в Националната академия за драматично изкуство „Силвио д’Амико” в Рим. Автор на различни изследвания и доклади, рецензент на научни трудове, консултант и редактор на издания, свързани с гласово-говорните аспекти на актьорското майсторство, както и речта извън сцената. Научни монографии: „Правоговорът като педагогически проблем в условията на актьорското изкуство” (2005), „Прозодичното оформяне на речта като педагогически похват” (2012) и „Културологични аспекти на сценичната реч. Емоционален слух” (2016). Научни доклади: “Фонетика и фонология на италианския и българския език” (2005); „Педагогически практики в съвременното обучение по правоговор” (2011); „Речта – начин на употреба” (2011); „Писаното и звучащото художествено слово” (2012); „Сценично-говорни аспекти на мелодиката на въпросителното изречение в българския език” (2012); „Език без реч, реч без език” (2013); „Култура на говоримата реч. Култура на слуха.” (2014); „Словото е музика или пътешествие из преподавателските архиви по техника на говора на проф. Методи Танев” (2015); „Вербалната агресия” (под печат); Статии: „Почёму ходим в театр?” (2004); „Съвременното обучение на театрални актьори в Рим” (2005). Имейл: veselinaraeva@yahoo.com

Силвия Борисова – Реторика на тишината в изкуството на ХХ-ХХІ век

Силвия Борисова е главен асистент, доктор в Института за изследване на обществата и знанието – БАН, Секция „Култура, естетика, ценности”. Имейл: sylvia.borissova@gmail.com

Медии и комуникация: практики и тенденции

Mariselda Tessarolo – Individual and social space in media communication

Mariselda Tessarolo is Senior of the Studium Patavinum. She was full professor of Sociology of Cultural and Communication Scholar Processes at the University of Padua. Her key interests concern the communication interpreted from the viewpoint of the symbolic interactionism. Her main publications include: L’espressione musicale e le sue funzioni [Musical expression and its functions] (1983, Giuffrè); Minoranze linguistiche e immagine della lingua [Linguistic minorities and the image of the language] (1990, FrancoAngeli), La poesia tra individuo e società [Poetry between the individual and society] (2003, Unipress); Moda e comunicazione [Fashion and communication] (Il Poligrafo, 2004); La comunicazione interpersonale [Interpersonal communication] (2007/2013, Laterza). L’arte contemporanea e il suo pubblico [Contemporary art and its public] (2009, FrancoAngeli); Dalla quotidianità alla cerimonia [From everyday life to the ceremony] (FrancoAngeli, 2018). Email: mariselda.tessarolo@unipd.it

Jana Galera Matúšová, Zuzana Ihnátová Reality in Non Profit Organization Communication

Jana Galera Matúšová. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. has been involved in marketing communication for 17 years – she worked for brands as UniCredit Bank, SAZKA (Czech Republic), Marks and Spencer (Slovakia, Czech Republic, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland), Sberbank, FALCK. She launched new mobile operator on Czech market – LAMA mobile and for this brand campaign won 2nd award in EFFIE competition in the Czech Republic. Since 2009 she has worked as an assistant professor at Slovak and Czech universities. Jana is member of PR Club (Czech Republic), the editorial board of the Polish magazine Preference Polityczne, the online magazine ecoletra.com and was a member of the editorial board of the Czech PR Magazine PR LIFE (2012-2013). Contact details: PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

Associate Professor, UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 02 Trnava, Slovakia, jana.galera@gmail.com

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD. External lecturer

PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD. has been working as an assistant professor at the Faculty of Mass Media of the Pan-European University (PEU), teaching courses in marketing, marketing communication, advertising and intercultural communication since 2013. From 2013 until 2017 she held the office of Director of Sales and Marketing at PEU and Head of the Media Center. Between 2014 and 2017 she worked as an editor-in-chief of the international scientific journal – Global Media Journal (Slovak edition). In the acamedic year 2017/18 she was visiting professor at the Faculty of Media, University of Applied Sciences in Kiel, Germany. In the winter semester of 2018/18 she taught at the Zheijang Wanli University in Ningbo, China. She was jury member of the Slovak national committee for effective marketing communication campaigns EFFIE (2015 & 2017). In 2018 she was member of international jury at the WORLD MEDIA FESTIVAL in Hamburg. Faculty of Mass Media, Pan-European University

Tematinska 10, 851 05 Bratislava, Slovakia. E-mail: zuzanaihnatova@gmail.com

Veronika KaterminaPolitical subculture as a specific cultural phenomenon

Veronika Katermina is the doctor of philosophy. She is the professor at Kuban State University, English Philology Department, Krasnodar, Russia. The research interests are on the fields of language, discourse, intercultural communication, E-mail: veronika.katermina@yandex.ru

Интернет, комуникации, политика, изкуства

Люба СпасоваОтразяване на мотивирано от омраза насилие в българските медии

Люба Спасова е асистент в секция „Социален контрол, отклонения и конфликти” към Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Защитила е бакалавърска степен по психология (2005), бакалавърска степен по социология (2007), магистърска степен по връзки с обществеността (2009), магистърска степен по социология (2010). През 2013 г. защитава дисертация на тема „Девиантни модели на участие в местната власт” като редовен докторант в ИИОЗ. Изследователските ѝ интереси са в областта на социология на девиациите, политическа социология, социална психология. Имейл: lyuba_spasova@hotmail.com

Светлана Станкова  Социалните мрежи в политическата комуникация

Светлана Станкова е гл. ас. д-р във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“. Тя води курсовете: Образът на врага в медиите, Политически имидж, Медиите в политиката. Имейл: svetlanais@unisofia.bg

Мануела Тотева – Медии уеб 4.0

Мануела Тотева е докорант в катедра “Комуникация и аудиовизуална продукция”, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“. Има опит в областта на корпоративния ПР. Председател на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) 2017 г. Имейл: manuela.toteva@gmail.com

Студентски дебюти

Henrique Dores – Ego, Discourse and Power: the Lion King through the Eyes of Metz, Foucault and Bettelheim

Henrique Dores, MA, was the student in the master program “Semiotics, Language and Advertising (in English)”, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Classical and Moderns Philology, Department of Spanish and Portuguese Studies. E-mail: henriquedores@hotmail.com

Представяне на книги

Представяне на книгата на Ирина Перянова – Николина Цветкова и Иванка Мавродиева

Николина Цветкова e доцент в катедра „Европеистика“ в катедра „Европеистика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е защитила докторат и преподава английски език. Автор е на монографията „Английски език за комуникация в институциите на Европейския съюз. Теоретико-приложни аспекти” (2018), на учебници и учебни помагала по английски език и на над 40 публикации по теми, свързани с преподаване на английски език, проектна терминология, интернет комуникации и други. Имейл: ntsvetkova@phls.uni–sofia.bg

Иванка Мавродиева, професор, дн/д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на 12 книги и на 120 статии в научни списания и сборници; 15 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания и в сборници от международни научни конференции. Член е на Executive Board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/. Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Представяне на книгата на Методий Рожденственский – „Есета върху варварската реторика“ –  Иванка Мавродиева

Иванка Мавродиева, професор, дн/д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до Web 2.0. Автор е на 12 книги и на 120 статии в научни списания и сборници; 15 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания; както и в сборници от международни научни конференции. Член на Executive Board of the Rhetoric Society of Europe – RSE. http://eusorhet.eu/. Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Представяне на събития

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 39, април 2019 г.

Rhetoric and Communications Journal, Issue 39, April 2019