Представяне на авторите – Contributors – Сп. „Реторика и комуникации“, брой 56, юли 2023 г. – Rhetoric and Communications, Issue 56, July 2023

Реторика, комуникация, диалог, образование

Rhetoric, Communication, Dialogue, Education

Думи на водещите

Editors’ Words

Проф. д-р Йовка ТишеваСофийски университет „Св. Климент Охрид­ски“

Йовка Тишева – доктор по филология, професор в Катедрата по български език във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и неин ръководител два поредни мандата. Води лекционни курсове по академична комуникация и бизнес комуникация за студенти от бакалавърските и магистър­ските програми във Факултета по славянски филологии и Философския факултет на СУ; както и курсове по лингвистика. Научните ѝ интереси са в областта на ака­демичната комуникация и бизнес комуникация, устната и писмената комуникация, лингвистичната прагматика. Автор е на редица книги и статии, между които „Мо­дели за интерпретация на сложното изречение в съвременния бъл­гарски език“ (2000), „Структурни модели на въпросителните изречения в българския език“ (2004), „Академичната комуникация“ (2010), „Академично писане за докторанти и пост­док­торанти“ (2014), „От реферата до магистърската теза: Академичното пи­сане за сту­ден­ти“ (2016) – в съавторство с И. Мавродиева. Имейл: tisheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Калина ЙочеваШуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Калина Йочева е преподавател в Шуменския университет „Епископ Кон­стантин Прес­лавски“. Научните ѝ интереси са свързани с педагогическата комуни­кация, лингвис­ти­ката, съвременните образователни технологии, интеркултурното образование и инова­тив­ни­те методи на обучение. Докторската дисертация е на те­ма „Усвояване на комуни­кативни стратегии чрез изучаване на вълшебна приказка“. Автор е на повече от 50 научни публикации в България и в чужбина в областта на интеркултурна комуникация и интер­културни взаимодействия, комуникативните проблеми в съвременното образование, линг­вистиката и обучението по български език и литература и др. Участвала е в разработването и изпълнението на повече от 30 международни, национални и университетски проекта. Имейл: yocheva@abv.bg

 

Реторика, комуникация, диалог

Rhetoric, Communication, Dialogue

Диалог, монолог и хронотоп на съвременния интелектуалец – Катя Михайлова

Катя Михайлова е доцент по социология на комуникациите към катедра „Ико­но­мическа социология“ в УНСС. Възпитаник е на Факултета по журналис­тика и масови комуникации към СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава и докторска дисертация по журналистика през 2006 г. Като доктор е стипендиант на SYLFF – Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Специализира комуникации в Orеn University в Лондон през 2003 г., а след това и в Goldsmiths College в Лондон през 2009 г. Води лекционни курсове по „Со­циология на комуникациите“ в УНСС и УИБИТ, „Теория и история на цивилизациите“ в УНСС, „Методология на на­учното изследване“ в докторската програма на НАТФИЗ „Кръс­тьо Сарафов“. В полето на същите дисциплини са и научните ѝ интереси. Автор е на мо­нографиите „Меди@ Избори“ (2019), „Меди@ Общество“ (2016), „Телевизията за деца“ (2011). Съставител и редактор е на сборника „Млада наука за изкуствата“ (2010, 2012). http://blogs.unwe.bg/kmihailova/. Имейл: k.mihaylova@unwe.bg

 

Linguistic and Rhetorical Features of Dialogue on Rhetorical Topics between a Human and Chatbot GPT Ivanka Mavrodieva

Ivanka Mavrodieva, professor, DSc, Ph.D., is a lecturer at Sofia University in rhetoric, business communication, public relations and academic writing. She is the author and co-author of 16 books and 150 articles in scientific journals and collections. Lecturer, researcher, blogger, trainer, accepting rhetoric as an ancient and vital science; communication as realized in various fields: from business, media, politics, Web 4.0, the Internet of Things and Artificial Intelligence. E-mail: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

 

Тялото като диалогичен и монологичен конструкт в италианската литература на ХХ век – Радея Гешева

Гл. ас. д-р Радея Гешева e преподавател в катедра „Романистика“ към Фа­култета по класически и нови филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води курсовете „Превод от италиански на български език“, „Превод от български на италиански език“, „Устен превод“, „Памет и култура в итали­анската литература на 20. век“. Научните ѝ интереси са в областите италиански език, превод на художествена литература, се­миотика, реторика, комуникации и теория на литературата. Темата на нейната дисертация е „Език и памет в проекта Ecriture féminine: романите на Наталия Гинзбург, Дача Мараини и Елена Феранте“. Автор е на повече от 10 научни статии и доклади, като резултатите от изслед­ванията са представени на национални и международни конференции. Имейл: rgesheva@uni-sofia.bg.

 

Комуникация, диалог, образование

Communication, Dialogue, Education

Language Education and Cross-curricular Teaching in a Tertiary setting – Nikolina Tsvetkova

Nikolina Tsvetkova is an Associate Professor at the European Studies Department, Facul­ty of Philosophy at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. She currently teaches Inter­cultural communication, Project Terminology, and ESP to bachelor and master students at Sofia Uni­versity, Faculty of Philosophy. She holds a PhD in Education (Methodology of teaching English). Her research interests include intercultural communication, Internet communication, social networks, applied linguistics European and international dimensions of all levels of education. She has been involved in teaching English and teacher training for more than 25 years now. She has authored course books for teaching English at the primary, lower and upper secondary in Bulgaria as well as a number of research papers, book chapters and a monograph in in the field of intercultural communication, digital academic communication and applied linguistics. Among these are English for Communication at EU Institutions: Theoretical and Practical Aspects (2018) and articles published in prestigious journals. E-mail: ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

Развитие на уменията за диалогично устно общуване у учениците в начална училищна възраст – Мая Сотирова

Доц. д-р Мая Сотирова работи като преподавател във Факултета по пе­дагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по теория на възпитанието и дидактика (интеркултурно обра­зование). Професионалните ѝ интереси са в областите: интеркултурна комуни­ка­ция и интеркултурно образование, ме­тодика на езиковото и литературното обуче­ние в начален етап на училищното обра­зование и други. Мая Сотирова публикува повече от 80 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чуж­бина. Автор е на две монографии („Детската нестан­дартност“ (2002), „Интер­кул­турни процеси в образованието“ (2010). Съавтор е на учеб­ници, учебни помагала и методически ръководства за обучението по български език в началните кла­сове, издавани от КЛЕТ – България. Член е на Съюза на учените в България. Имейл: mayasotirova@swu.bg

Mодели за концептуализиране на доверието в педагогическата кому­никация между учители и родители – Гергана Кътева

Гергана Кътева е докторант по педагогика към катедра „Дидактика“ на Фа­култета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, док­торантска прог­рама „Педагогическо общуване“. Тема на дисертацията: „Дове­рието в педагогическата ко­му­­никация между учители и родители – детерминанти и стратегии за развитие“. Учител, ма­гистър по „Предучилищна и начална учи­лищ­на педагогика“, професионално-педаго­ги­ческа специализация по „Развитие на ко­муникативни умения“. Научни интереси в областта на комуникацията, работа с ро­дители за включването им като партньор и източник на под­крепа в образо­ва­нието. Имейл: gkateva@abv.bg

Съвременни подходи при усъвършенстване на гласово-говорните уме­ния на оратора и презентатора – Валерия Кардашевска

Доц. д-р Валерия Кардашевска e преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Са­рафов“. Во­ди курсове по невербална комуникация, правоговор, ораторско изкуство и реторика. Има опит в областта на институционалния ПР и като обучител в бизнес организации по пуб­лично и делово говорене. Автор на книги и публикации, посве­тени на формиране и усъвър­шен­стване на говорни, ораторски, презентационни и медийни умения. Научни интереси и ек­спер­тиза: публична реч и сценична реч. Имейл: kardashevska@mail.bg

Комуникация, библиотеки, бизнес

Communication, Libraries, Business

Комуникацията „потребител-информация“ в библиотеките като модел на поведение: традиции и нови проявления – Боряна Козарева

Боряна Козарева, доктор, е директор на Дирекция „Библиотечна и издателска дей­ност“ на Селскостопанската академия. Защитава дисертация, свързана с информа­ци­онното поведение в университетските библиотеки към катедра БИНКП, Философски фа­култет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации по комуни­кации и икономика. Член на Съюза на учените в България и на Българската библиотечно-ин­формационна асоциация. Има публикации в областта на научната информация, инфор­ма­ционното поведение и информационното обслужване. Научни интереси в областите ме­ниджмънт на информационните ресурси, комуникационен мениджмънт, потребителско поведение. Хоноруван преподавател в катедра БИНКП. Имейл. b_kozareva@abv.bg

Communication and Decision-making in Public and Private Organisations in Bul­garia – Daniel Vasilev

Daniel Vasilev completed his doctoral studies in “Social Management” at the University of Economics – Varna and defended a dissertation work on the topic “Management of the orga­nizational commitment of Generation Z in the fast fashion industry” in 2023. He studied business studies at the New Bulgarian University. He holds an MA in Business communications, with additional postgraduate qualifications in communication skills, argumentation and business negotiations from Sofia University. He is a Certified Communications Associate (NCN-A). He works in the field of human resources in an international company. His scientific interests include: Human resources, management, intercultural communication, business communica­tion. He participates in different scientific projects as an expert and subcontractor. E-mail: daniel.vasilev@ue-varna.bg

 

Представяне на книга

Book Review

Представяне на книгата на Иво Ив. Велинов „За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството“. Семиотичен пътеводител в туризма – Стефан Серезлиев

Стефан Серезлиев е доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации в Катедрата по журналистика и връзки с обществеността (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“). Той е ректор на Театралния колеж „Любен Гройс“. Док­тор­ската му дисертация е върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга. Той е университетски преподавател и изследовател по визуални комуникации, реклама и брандинг. Автор на десетки научни статии и на монографията „Ин­тегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите“ (2014). Преподавал е реклама и дизайн в Institut Superieur des Beaux Arts de Sousse, Tunisie, ISBAS (2002‒2006), където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование. Член на Управителния съвет на Института по реторика и кому­никации. Имейл: serezliev@ts.uni-vt.bg

 

Брой 56 на сп. „Реторика и комуникации”, юли 2023 г. се издава с финансовата по­мощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП4/72 от 16 декември 2022 г.

Issue 56 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2023) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP4/72 of December 16, 2022.