Представяне на автори в бр. 17, април 2015 г., сп. „Реторика и комуникации, посветен на образование и комуникации

Айгуль Абжаппарова – „Проблема формирования имиджа Министерства Образования и Науки Республики Казахстан”

Aigul Abzhapparova The problem of image formation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Айгуль Абжаппарова – аспирант 3 курса Факультета Государственного управления, Московского Государственного университета им. Ломоносова. Тема диссертации: Позиционирование органов исполнительной власти в медиапространстве (на примере Министерства Науки и Образования Республики Казахстан и Министерства Науки и Образования Российской Федерации). Имейл: aigul787@mail.ru.

Ангелина Калинова – „Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности” – в съавторство с проф. Георги Иванов

Ангелина Калинова е студентка в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” на Тракийския университет – Стара Загора. Занимава се с изследователска дейност по проблемите на субект-субектните взаимодействия в обучението. Имейл: angi_80@abv.bg

Ангел Петров – Представяне на книгата на Силвия Цветанска и Бистра Мизова Педагогическо общуване за практически цели. София, 2015 г.)

Ангел Петров е професор по методика на обучението по български език. Титуляр на дисциплината „Методика на обучението по български език” във Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на методиката на обучението по български език, на социолингвистиката, на дискурсния анализ (с оглед на обучението по български език), на оценяването чрез използване на тестови системи. Основните му публикации са по проблеми на обучението по български език с комуникативна ориентация, на дискурса и дискурсния анализ, на дискурсната компетентност на учениците, на техниките за изграждане на дискурс. Имейл: Angel Petrov <angel1806@abv.bg>,

.

Антонина Кардашева „Емоционалната интелигентност като средство за комуникация”

Д-р Антонина Кардашева е магистър по психология от Софийския университет „Св. Климент Охридски” по две специалности: „Медицинска психология” и „Психотерапия”. Има придобита научна и образователна степен „доктор” на тема „Психологически аспекти на професионален стрес”. Присъдена й е научна степен „доктор на науките” на тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на Емоционалната интелигентност”. Д-р Антонина Кардашева е Управляващ директор на Smart Strategies Ltd. Тя е хоноруван преподавател в НБУ. Сертифициран психотерапевт. Д-р Антонина Кардашева е автор на учебни пособия и няколко монографии, между които: „Психология за родители”, “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите”. Д-р Кардашева работи и има публикувани статии и научни доклади в областта на психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия и консултиране, емоционална интелигентност. Като изследовател разработва, тя стандартизира и адаптира за България различни методи за групова и индивидуална психодиагностика. Имейл: an.kardasheva@gmail.com

Бистра Мизова – „Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване”

Бистра Мизова е доктор по психология и понастоящем преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Нейните научни интереси са в областта на социалните нагласи и процеси на социално влияние, изследване на социалната компетентност, психология на общуването, медийни изследвания, междукултурна комуникативна компетентност, организационна култура и поведение, тренинг на социални умения, социо-културно многообразие, емпирични изследвания в образованието. Има над 30 публикации в различните области на научни интереси. Имейл: bistra.mizova@gmail.com

Валентина Миленкова –„Участие на студентите в изследователски дейности: състояние и специфики”.

Дсн Валентина Миленкова е професор в катедра „Социология” в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където преподава курсовете „Социология на образованието“, „Социална стратификация и неравенства“. Придобива научната степен „доктор на социологическите науки“ през 2009 г. в Института по социология, БАН. Валентина Миленкова работи в полето на социалните измерения на образователните и обучителни практики като изследовател и преподавател. Нейните изследователски интереси са фокусирани върху политиките към етническите малцинства и социалното значение на образованието. На тази основа Миленкова реализира изследвания към МОН, NESET, Фондации „Отворено общество“. Миленкова има 9 монографии и над 90 статии в български и чужди списания. Нейните последни книги са: „Образование и девиации“ (Редактор и съставител) (2014), “The Lifelong Learning Hybrid. Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria” (в съавторство) – П. Бояджиева (редактор) (2012), „Успелите роми“ (в съавторство) – Н. Тилкиджиев (редактор) (2011), „Социални измерения на образованието“(2010).

Георги Иванов – „Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности” – В съавторството с Ангелина Калинова

Георги Иванов е професор, доктор на педагогическите науки, в Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора. Научните му интереси са в областта на началната училищна педагогика и на технологичното обучение. Разработва собствени, оригинални подходи за работа със студенти, специализанти и учители, които улесняват овладяването на научното познание. Той умело съчетава сръчност и въображение в приложните дейности, като в преподавателската си и изследователска работа провокира творческото мислене и развитието на конструктивни умения и компетенции у своите обучаеми. Автор е на множество научни монографии и статии, както и на учебници и учебни помагала за ученици от начален етап на образованието. Имейл: georgiiv@mail.bg

Георги Стоянов – „Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище”

Георги Стоянов е редовен докторант в катедра „Социална работа“ на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломиран магистър по специалност Стопанска логистика, професионално направление „Икономика“ към УНСС. Завършена професионална квалификация по „Външна търговия и международно право“ към ИСК към УНСС. Премината професионална квалификация „Обучение на треньори за социално-педагогически тренинг и управление на човешките ресурси“ към Педагогическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Сферите на научните интереси на Георги Стоянов са педагогическо общуване и медиация, в т.ч. и медиация в училище. Георги Стоянов разработва дизайна, организира и провежда обучения, тренинги и семинари на ученици и възрастни на теми, свързани с преносими личностни умения. Професионален опит като медиатор и обучител на медиатори. Имейл: info@team-building.bg.

Ирена Пелтекова – „Педагогическа комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт”

Ирен Пелтекова е доцент в Департамента по спорт към СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е ръководител на катедра „Спортни игри и планински спортове“ Доц. Пелтекова е магистър от 1992 г. (Национална спортна академия), София, специалност „Учител по физическо възпитание“ и специалност „Треньор по баскетбол“. Има ОНС „доктор“ от 2012 г., когато защитава докторат на тема „Методика за обучение по баскетбол в условията на университетското образование”. Автор е на монографията „Спортна подготовка по баскетбол на студентски отбори”. Имейл: iren_peltekova@abv.bg

Мая Сотирова Усъвършенстване на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите

Мая Сотирова завършва специалност „Начална училищна педагогика” в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” през 1992 г. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор по теория на възпитанието и дидактика”. Работи като преподавател във Факултета по педагогика, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по интеркултурно образование. Мая Сотирова е публикувала повече от 30 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност”, 2002; „Интеркултурни процеси в образованието”, 2010) и е съавтор на учебници и учебни помагала по български език за началните класове (ИК „Анубис”). Участвала е в национални и международни научно-изследователски проекта, както и в обучителни семинари, организирани от Съвета на Европа (Birmingham, 2007; Budapest, 2009). Член е на Съюза на учените в България. Професионални интереси: интеркултурно образование, социална педагогика, теория на възпитанието, методика на обучението по български език, езиково обучение на деца със специални образователни потребности. Имейл: mayasotirova@abv.bg

Милка Семова Връзки с възпитаниците – възрастова сегментация

Милка Семова е икономист с многогодишен опит в нестопанския сектор. Работила е в две от десетте най-влиятелни фондации в света, при които изграждането на мрежи за споделяне на знанието е водещо. Основните й области на специализация включват мобилизиране на ресурси, провеждане на кампании и разработване на младежки политики. От 2007 г. е изпълнителен директор на Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Сертифициран кариерен консултант и носител на националната награда за най-добра кариерна практика на Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерство на образованието за 2012 г. Автор на публикации в областта на иновативните организационни мрежи и експерт по проекти за сътрудничество от типа „бизнес – академия – институции – нестопански сектор”. Имейл: milka.semova@gmail.com

Огняна Георгиева – „Критическото мислене в литературното образование в средното училище”

Огняна Георгиева-Тенева е доктор по филология и доцент по методика на обучението по литература. Понастоящем преподава във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца. Научни интереси: история на българската литература, методика на литературното образование, гражданско образование. Била е учител, редактор на сп. „Български език и литература“, редактор уредник на сп. Критика“, научен сътрудник в Националния институт за образование. Автор на монографиите „Литература и исторически мит (2002), История славянобългарска от Паисий Хилендарски. Методически модел (2003) и Граждански идеи на българската поезия за деца и юноши (1878 1918)“. Линкове към някои по-важни публикации:

http://liternet.bg/publish4/ogteneva/index.html; http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1436.pdf

Имейл: ognyana_georgieva@abv.bg

Петя Толева – „Библиотечните фондове като средство за научна комуникация между музеите в България”

Петя Толева е главен библиотекар в Регионален археологически музей в град Пловдив. Тя защитава дисертация на тема „Управление и оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна среда”. Имейл: p_toleva@abv.bg

Силвия Цветанска – „Комуникация на партньорството между учители и родители в училище”

Силвия Цветанска – доктор по педагогика, доцент в катедра „Социална работа” на Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски”. Изследователските й интереси са в областта на педагогическите и психологическите аспекти на общуването, груповодинамичния тренинг и социалната работа. Автор е на книгата „Предизвикателства в педагогическото общуване” (2006), на учебното помагало „Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи” (2006) и на студии и статии в областта на образованието и социалната работа. Магистър по психология, специализирала в областта на тренинга на социални умения, консултант и обучител на възрастни в неправителствени и бизнес организации по проблемите на междуличностната комуникация. Имейл: silvia.tsvetanska@gmail.com

Тодор Симеонов – „Blending educational communication: a Bulgarian case”

Тодор Симеонов завършва бакалавърска степен по „Международни отношения“ и магистърска степен по „Културен мениджмънт и визуални комуникации“. Специализира „Европейска интеграция“ в Норвегия и Франция и „Културен мениджмънт“ във Финландия. Понастоящем е редовен докторант във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по професионално направление 2.3. „Философия (Реторика във виртуална среда)“. Темата на дисертационния проект на докторанта е „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда“. Автор е на три публикации: „Приложение на бизнес софтуерни решения в обучението“ (2014); „Blended educational communication: A Bulgarian case” (2015); „Съвременни измерения на педагогическата реториката във виртуална среда“ (2015). Паралелно с дейността си в университета, Тодор Симеонов е лектор по предметите от философския цикъл в частно училище с преподаване на чужди езици и изкуства „Артис“, както и треньор по дебати. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>