Публикуване

 

Указания, изисквания и стандарти за публикации в списание „Реторика и комуникации

Ръкописи, които не са съобразени с настоящите изисквания, ще бъдат връщани на авторите, които могат да ги изпратят редактирани според стандартите за втори път.

Ако отново ръкописите се изпратят във вариант, който не отговаря на стандартите, текстовете се връщат на авторите, без да бъдат разглеждани повече.

Технически изисквания и стандарти за форматиране на текста на научната статия

– Файлът да започва с фамилното име на автора.

– Текстът да е във формат Word на Windows, Times New Roman. Size: 12; подравняване: Justified; междуредово разстояние – Single. Да е запазен с разширение .doc или .docx.

– Таблици с повече от 4 колони по хоризонтал да бъдат прилагани като снимка.

– Всички снимки към ръкописа да се изпращат в отделни файлове, както и инкорпорирани в текста на статията.

– Когато се използва текст от друг файл или статия и се добавя към представения ръкопис, следва да бъде предварително деформатиран или поставян деформатирано (Paste special -> Unformatted text), за да не се получава дисбаланс в големината и вида на шрифтовете и „счупване на текста“.

– Ръкописът да е с обем между 8 и 15 стандартни машинописни страници, заедно със списъка цитирани източници, библиографията и приложенията.

Изисквания за ръкописите на български език

Изисквания към структурата на ръкописа

Всеки елемент се изписва на нов ред.

– Заглавие – до 10 думи. Заглавието да отговаря на проблематиката на списанието и да е свързано с проучвания в области, свързани с реторика, аргументация, бизнес комуникация, публична комуникация, интеркултурна комуникация, академична комуникация, медийна комуникация, рекламна комуникация, интернет комуникация, педагогическа комуникация, лингвистика, и др. Размер на буквите в заглавието 16 pt и да са в bold.

– Личното и фамилното име на автора. Размер 12 pt, bold.

– Академична или институционална принадлежност, като се изписват имената на университет, изследователски център, лаборатория или научна институция. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на български език – 150-200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на български език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

– Заглавието да е преведено на английски език. Размер на буквите в заглавието 16 pt и да е в bold.

– Име, фамилия – да са изписани на латиница. Размер 12 pt bold.

След имената се изписват университет, изследователски център, лаборатория, или институция, институционална принадлежност. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на английски език: – от 150 до 200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на английски език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

Основна част – примерна структура:

Увод:

– Представяне на научен проблем: актуалност, значимост, практическа приложимост, теоретични измерения.

– Цел на проучването.

– Изследователски задачи.

– Хипотези.

Основна част:

– Обзор и анализ на изследвания и публикации по научния проблем.

– Въвеждане и представяне на научния проблем, решени и нерешени преди въпроси, методи, терминология, нови термини, нови аспекти и др.

– Методи на изследване – методология – методическа рамка. Прави се обосновка, ако се използва интердисциплинарен подход или се адаптират подходи и методи към конкретното изследване.

– Дизайн на изследването.

– Резултати и обобщения въз основа на анализа и проучването.

– Евентуално дискусионни въпроси.

Изводи и заключения.

– Цитирани източници (References) по АРА стандарт в квадратни скоби след текста.

– Библиография подредена в строг азбучен ред по АРА стандарт.

– Приложения.

Благодарностите във връзка с финансова подкрепа или информация, че статията се публикува като част от научен проект включват посочване на заглавие, номер и дата на проекта и те се изписват след заключението преди цитатите в текста на ръкописа.

Информация за финансова помощ във връзка с научни и други проекти, реализирани от издателя, се изписва накрая на статията.

Изисквания към съдържанието на ръкописа

– Ръкописът да е написан на научен стил и да са спазени основните правописни и пунктуационни правила.

– Ръкописът да представя значими резултати от научни изследвания.

– Ръкописът да има теоретичен или приложен принос в дадена научна област.

Цитатите, позоваването и цитирането на научни и други източници трябва да е коректно и според утвърдените стандарти.

– Интерпретациите и тълкуванията от научна гледна точка на научни и други източници, цитирани в дадена статия, са отговорност единствено и само на автора/авторите.

Процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ включа двама независими рецензенти.

Процедурата за публикуване преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind peer review). Виж рубриката „Рецензиране”.

Публикуване

Решението за публикуване на ръкописа като окончателен вариант след рецензиране, редактиране и корекции и след подписване на документ за авторски права и отговорности от автора/авторите се взема от Редакционната колегия и от редакторите/водещите на броя.

Стандарти за оформяне на библиография

В сп. „Реторика и комуникации“ се спазва стандартът APA, версия 6.

За повече информация виж сайтовете:

Примери:

Книги един автор

Аристотел. (1986). Реторика. София: Наука и изкуство.

Cicero (1913). De Officiis. Cambridge, Mass., London, England: Harvard University Press.

Квинтилиан. (1986). Обучението на оратора. (прев. Макарий Порталски). София: Наука и изкуство.

Koselleck, R. (2009). Futuro passato. Genova: Marietti.

Бернайс, Е. (2019). Пропаганда. София: Изток – Запад.

Llano, A. (2013). Deseo y amor. (En diálogo con Marcel Proust). Madrid: Encuentro.

Tindale, C. W. (2015). The Philosophy of Argument and Audience Reception. New York: Cambridge University Press.

Книга – двама автори

Буруджиева, Т. & Канева, Л. (2007). Политически маркетинг. Теория и практика. София: Сиела.

Мавродиева, И. & Тишева, Й. (2016). От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти. София: БГУчебник.

Perelman, C. & OlbrechtsTyteca, L. (1969). The New rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Книга – повече от двама автори

Broek, van den J., Koetsenruijter, W., Ling, E. & Smit, L. (2012). Visual Language. Perspectives for Both Markers and Users. Hague: Eleven International Publishing.

Protess, D. L. , Cook, F. L., Doppelt, J. C. et al. (1991). The Journalism of Outrage. Investigative Reporting and Agenda Building in America. New York: Guildford Press.

Книга второ издание

Donnelly, A. & Dalal-Clayton, B. (1998). A Directory of Impact Assessment Guidelines. (2nd ed.). London: International Institute for Environment and Development.

Статия с един автор

Lunceford, B. (2015). Rhetorical Autoethnography. Journal of Contemporary Rhetoric, 5, № 1/2: 1‒20.

Статия с двама автори

Pollak, J. M. & Kubrin, C. E. (2007). Crime in the News: How Crimes, Offenders and Victims are Portrayed in the Media. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 14(1): 59-83.

Walgrave, S. & De Swert, K. (2004). The Making of the (Issues of the) Vlaams Block, Political Communication, 21(4): 479-500.

Статия в електронно списание

Ангова, С. (2013). Първите онлайн медии: нова конфигурация на медийния наратив и журналистическите практики, Проблеми на постмодерността, Том VIII, бр. 1, 2018 69-92. http://ppm.swu.bg/media/49399/angova_stela_purvite%20online%20medii.pdf. Retrieved on 10.12.2018.

Казаларска, С. (2018). Музей и разказ, Пирон, бр. 15. http://piron.culturecentersu.org/wpcontent/uploads/2018/03/SvetlaKazalarskaMuseum.pdf. Retrieved on 10.11.2019.

Hinkova, S. (2013). The Foreign Policy – Rhetoric and Attitudes of the Remonstrates in Bulgaria in the Winter of 2013, Реторика и комуникации, бр. 10, rhetoric.bg/, journal.rhetoric.bg. Retrieved on 10.12.2017.

Статия, отпечатана на хартия в списание и публикувана в сайт

Mavrodieva, I. (2013). The Functions of Rhetoric in the Bulgarian Public Sphere. Cross cultural communication, International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, IJCCSEV, Vol. 2, Issue 2, 86-98, http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/. Retrieved on 10.12.2019.

Глава от книга

Groarke, L. (2013). The Elements of Argument: Six Steps to a Thick Theory. In G. Kisicek & I. Zagar (Eds.), Digital Library What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives (pp. 2544). Ljubljana: Windsor Studies on Argumentation.

Reiner, R. (2007). Media Made Criminality. (Maguire, M., Morgan, R. and Reiner, R. eds.), The Oxford Handbook of Criminology, 4th edition: (pp. 302-337). Oxford: Oxford University Press.

Електронни ресурси

Seesaw Digital Citizenship Guidelines and Posters. https://docs.google.com/document/d/1Zt5HQ8ZD4WJUVXBVBMg9jVRjF7Uk-HKbRpZTafmhzdI/edit?usp=sharing). Retrieved on 27.12.2017.

Jones, M. L. (2007). Hofstede. Culturally questionable? Oxford Business & Economics Conference Oxford, UK. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2416&rep=rep1&type=pdf. Retrieved on 10.06.2017.

Доклади, публикувани онлайн

Mattsson, M. & Pirskanen, S. (1998). Gecos Report on Virtual Cross-Cultural Teams. Helsinki University of Technology TAI Research Centre Laboratory of Work Psychology and Leadership. http://www.soberit.hut.fi/gecos/deliverables/Cross-Cultural-Teams.pdf. Retrieved on 10.02.2020.

Речници:

Compact Oxford English Dictionary. (2007). Oxford University Press.

British business dictionary. http://www.businessdictionary.com/definition/communication.html. Retrieved on 10.02.2018.

Дисертации

Yina, M. N. (2007). The 2002 press framing of Catholique Priests’ Child Sexual Abuse, its Mental Health Dimension and Implications for Health Communications. A multiple case study. Washington: dissertation Howard University, USA.

Matveev, A. (2012). The Perception of Intercultural Communication Competence by American and Russian Managers with Experience on Multicultural Teams, Dissertation.

Правни, държавни и административни документи и доклади

Law-making process. https://ec.europa.eu/info/law_en. Retrieved on 10.01.2020.

Commission Regulation (EC) No 28/2004 of 5 January 2004 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the detailed content of intermediate and final quality reports OJ L 5, 9.1.2004, p. 42–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), Euro-lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.005.01.0042.01.ENG. Retrieved on 10.01.2020.

Доклади на корпорации и фирми

2018 Annual Report and Form 10K. http://www.annualreports.com/Company/hewlettpackardcompany. Retrieved on 10.01.2020.

DOI

Feldman, L. (2007). The News about Comedy: Young Audiences, The Daily Show, and Evolving Notions of Journalism. Journalism, 8; 406. DOI:10.1177/1464884907078655.

Roberts, J. K., Hargett, C. W., Nagler, A., Jakoi, E. & Lehrich, R. W. (2015). Exploring student preferences with a Q-sort: the development of an individualized renal physiology curriculum. Advances in Physiology Education, 2015 Sep; 39(3): 149–157. DOI:10.1152/advan.00028.2015.

Медии и онлайн медии

Dredge, S. Gibbs, S. (2015). Seven things we learned from Facebook’s latest financial results. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/29/seven-things-learned-facebook-financial-results-video-oculus-rift. Retrieved on 08.08.2018.

Moon, А. (2017). Two-thirds of American adults get news from social media: survey. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-socialmedia/two-thirds-of-american-adults-get-news-from-social-media-survey-idUSKCN1BJ2A8. Retrieved on 08.08.2018.

Уебсайт

Икономедия/Economodia. https://www.economedia.bg/. Retrieved on 08.08.2018.

Блог

Блог на Лазар Белев – Как се пише адвокатски блог. http://advokatbg.net/advokatski-blog/. последно посетен на 11.06.2019.

Top 10 Academic Blogs & Websites To Follow in 2020 (2020). FeedSpot. Last Updated Jan 22, 2020. https://blog.feedspot.com/academic_blogs/. Retrieved on 08.08.2018.

Britannica Blog. Amitai Etzioni on Communitarianism, Civil Rights, and Foreign Policy, публикувано на 16.05.2011. http://blogs.britannica.com/2011/05/amitai-etzioni-communitarianism-civil-rights-foreign-policy. Retrieved on 08.08.2018.

Видео лекции в Coursera, MOOCs

Mathis Plapp, How to Write and Publish Scientific paper. https://www.coursera.org/lecture/how-to-write-a-scientific-paper/introduction-by-mathis-plapp-Z2eND. Retrieved on 27.01.2020.


Видео презентации

Pariser, Е. (2011). Beware online “filter bubbles”. TED.com. https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles. Retrieved on 08.08.2018.

PowerPoint презентация

Rhetoric (2008). https://www.slideshare.net/nstearns/rhetoric. Retrieved on 28.01.2020.

Транслитерация

Всички библиографски описания на използваните източници на кирилица (на български, руски, украински и др.) трябва да бъдат последвани от транслитерация в квадратни скоби след описанието на кирилицата. Транслитерацията е задължителна в съответствие със Закона за транслитерация https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667. В случай че се нуждаете от помощ за това, използвайте следните стандартизирани инструменти за транслитерация:

За транслитерация от кирилица на латиница: сайт https://slovored.com/transliteration/

Например:

Попова, М. (2014). Теоретични аспекти на медиите. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014. [Popova, Maria. Teoretichni aspekti na mediite. Sofia: UI „Sv. Kliment Ohridski“, 2014]

Вачков, И. (2011). Введение в сказкотерапию. Москва: Генезис. [Vachkov, I. (2011). Vvedenie v skazkoterapiyu. Moskva: Genezis]

Други сайтове за транслитерация:

http://bg.translit.cc
http://www.convertcyrillic.com

Стандарти за цитиране в текста на статията/ръкописа:

След цитата в текст се използват квадратни скоби [] и всеки следващ цитат е с пореден номер. Когато един и същ автор се цитира отново в текста в друг параграф, се изписва изцяло. В края на текста се представят цитатите в последователността, в която са в текста и се изписва цитатът по стандарта АРА, така както е изписан и в библиографията. Транслитерираните източници се изписват така както са в библиографията.

Пример:

Използват се и други термини, например Александър Кьосев въвежда термина „електронни номади“ [1]; Ивайло Дичев използва термина „интернавти“ [2].

Библиографско цитиране:

[1] Кьосев, А. (2000). Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. Четене. Бъбренер Литернет/LiterNet, 25.02.2000, № 2(3). http://Liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm. последно посещение на 10.12.2019.

[2] Дичев, И. (2004). Е-топии. Фантазмът WWW, Социологически преглед, кн. 3-4, 62.

Как се публикуват статии на уебсайта на списанието?

– Авторите изпращат предварително кратки представяния. Авторите във всеки брой са представени в отделна рубрика с връзки към нея от статията и нейния автор (Представяне на авторите).

– След публикуването на статиите се създава онлайн архив с резюметата на английски език за всеки отделен брой и се публикуват в сайта на английски език http://journal.rhetoric.bg/

Документ за авторско право

Документът за авторските права се изготвя след получаване на две положителни рецензии от двама назависими рецензенти (two blind peer reviewers), редактиране и форматиране на текста ръкописа, изпращане на автора на писмо за приемане или информация за това по електронна поща. Авторът получава по електронната поща формата на документ за авторско право. Авторът (авторите) лично попълва, подписва и изпраща документа във връзка с авторство на електронната поща на сп. „Риторика и комуникации“. Попълненият и подписан собственоръчно документ се изпраща в pdf формат или като снимка на имейла на списанието.

Споразумение за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език

Подписва се споразумението за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език между сп. „Реторика и комуникации“, автора, издателя, списанието, съставителите или редакторите в случаите, когато се предоставят/отстъпват авторските права за публикуване на статия в сп. „Реторика и комуникации“ на оригиналния английски или друг език или когато е направен превод на български език. Това решение се записва в публикацията на списанието при публикуване онлайн, отразява се сайтовете и се съхранява документацията в архива на списанието.

Допълнителна информация относно публикуването

За повече информация относно условията за публикуването на статиите в сп. „Реторика и комуникация“ вижте в сайта на издателя Институт по реторика и комуникации https://www.iorc.info/, като изпратите имейл на irc@iorc.info.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>