Публикуване

Указания, изисквания и стандарти за публикации в списание „Реторика и комуникации

 

Ръкописи, които не са съобразени с настоящите изисквания, ще бъдат връщани на авторите, които могат да ги изпратят редактирани според стандартите за втори път.

Ако отново ръкописите се изпратят във вариант, който не отговаря на стандартите, текстовете се връщат на авторите, без да бъдат разглеждани повече.

 

Технически изисквания и стандарти за форматиране на текста на научната статия

– Файлът да започва с фамилното име на автора.

– Текстът да е във формат Word на Windows, Times New Romans. Size: 12; подравняване: Justified; междуредово разстояние – Single. Да е запазен с разширение .doc или .docx.

– Таблици с повече от 4 колони по хоризонтал да бъдат прилагани като снимка.

– Всички снимки към ръкописа да се изпращат в отделни файлове, както и инкорпорирани в текста на статията.

– Когато се използва текст от друг файл или статия и се добавя към представения ръкопис, следва да бъде предварително деформатиран или поставян деформатирано (Paste special -> Unformatted text), за да не се получава дисбаланс в големината и вида на шрифтовете и „счупване на текста“.

– Ръкописът  да е с обем между 8 и 15 стандартни машинописни страници, заедно със списъка цитирани източници, библиографията и приложенията.

Изисквания за ръкописите

Изисквания към структурата на ръкописа

– Заглавие – до 10 думи. Заглавието да отговаря на проблематиката на списанието и да е свързано с проучвания в области, свързани с реторика, бизнес комуникация, публична комуникация, лингвистика, медии, образование и др.

– След заглавието се изписва личното и фамилното име на автора.

След имената се изписват университет, изследователски център, лаборатория, или институция, институционална принадлежност. Следват заеманата позиция и имейл адрес.

– Абстракт на български език – 150-200 думи.

–  Ключови думи на български език – между 5 и 12.

– Име, фамилия – да са изписани на латиница. Длъжността, позицията и институционалната принадлежност се превеждат на английски език.

– Заглавието да е преведено на английски език.

– Абстракт на английски език:  – от 150 до 200 думи.

– Ключови думи на английски език – между 5 и 12.

 

Основна част – примерна структура:

–  Научен проблем: актуалност, значимост, практическа приложимост, теоретични измерения.

– Цел на проучването.

– Изследователски задачи.

–  Хипотези.

–  Обзор и анализ на изследвания и публикации по научния проблем.

– Въвеждане и представяне на научния проблем, решени и нерешени преди въпроси, методи, терминология, нови термини, нови аспекти и др.

– Методи на изследване – методология – методическа рамка. Прави се обосновка, ако се използва интердисциплинарен подход или се адаптират подходи и методи към конкретното изследване.

– Дизайн на изследването.

– Резултати и обобщения въз основа на анализа и проучването.

– Изводи и заключения, евентуално дискусионни въпроси.

– Цитирани източници (References)

– Библиография подредена в строг азбучен ред.

– Приложения.

 

Изисквания към съдържанието на ръкописа

– Ръкописът да е написан на научен стил и да са спазени основните правописни и пунктуационни правила.

– Ръкописът да представя значими резултати от научни изследвания.

– Ръкописът да има теоретичен или приложен принос в дадена научна област.

 

Процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ включа двама независими рецензенти.

Процедурата за публикуване преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind review). Виж рубриката „Рецензиране”, „Процедура на рецензиране“.

 

Стандарти за оформяне на библиография

В сп. „Реторика и комуникации“ се спазва стандартът APA, версия 6.

За повече информация виж сайтовете:

http://www.apastyle.org/manual

https://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/apa

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096

http://libguides.library.curtin.edu.au/referencing/apa

https://studysites.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/APA_reference_style.pdf

http://www.library.nscc.ca/documents/researchassistance/apa_guide.pdf

https://www.library.kent.edu/files/APACheatSheet.pdf

https://aewintecsitefinity.blob.core.windows.net/sitefinity-storage/docs/default-source/study-at-wintec/apa.pdf

http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf

 

Стандарти при цитиране в текста

След цитатите вътре в текста се посочва в прави скоби [] в последователна номерация всеки цитат.

Накрая след текста на статията срещу съответния номер в прави скоби [] се изписва източникът, така както е включен в библиографията, както и страницата, от която е взет цитатът.

 

Пример:

Използват се и други термини, например Александър Кьосев въвежда термина „електронни номади“ [1]; Ивайло Дичев използва термина „интернавти“ [2].

 

Библиографско цитиране:

[1] Кьосев, А. (2000). Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. Четене. Бъбренер Литернет/LiterNet, 25.02.2000, № 2(3), <http://Liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm>.

[2] Дичев, И. (2004). Е-топии. Фантазмът WWW, Социологически преглед, кн. 3-4, 62.

 

Как се публикува в сайта на списанието онлайн?

  • След публикуване на статиите, се създава архив в сайта с абстракти на английски език за всеки отделен брой. Виж линка.
  • Авторите в даден брой се представят в отделна рубрика и има линкове към нея от статията и автора й. Виж линк и пример.

 

Лицензионно споразумение

Авторите не се таксуват APC (APC (Article Processing Charge) (такса за обработка на продукти) и с други такси за публикуване.

Всички публикации се лицензират съгласно международния лиценз Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Пълните подробности за лиценза можете да намерите на уеб страницата на Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>