Публикуване

Публикуване

Указания, изисквания и стандарти за публикации в списание „Реторика и комуникации

Ръкописи, които не са съобразени с настоящите изисквания, ще бъдат връщани на авторите, които могат да ги изпратят редактирани според стандартите за втори път.

Ако отново ръкописите се изпратят във вариант, който не отговаря на стандартите, текстовете се връщат на авторите, без да бъдат разглеждани повече.

Технически изисквания и стандарти за форматиране на текста на научната статия

– Файлът да започва с фамилното име на автора.

– Текстът да е във формат Word на Windows, Times New Romans. Size: 12; подравняване: Justified; междуредово разстояние – Single. Да е запазен с разширение .doc или .docx.

– Таблици с повече от 4 колони по хоризонтал да бъдат прилагани като снимка.

– Всички снимки към ръкописа да се изпращат в отделни файлове, както и инкорпорирани в текста на статията.

– Когато се използва текст от друг файл или статия и се добавя към представения ръкопис, следва да бъде предварително деформатиран или поставян деформатирано (Paste special -> Unformatted text), за да не се получава дисбаланс в големината и вида на шрифтовете и „счупване на текста“.

– Ръкописът да е с обем между 8 и 15 стандартни машинописни страници, заедно със списъка цитирани източници, библиографията и приложенията.

Изисквания за ръкописите на български език

Изисквания към структурата на ръкописа

Всеки елемент се изписва на нов ред.

– Заглавие – до 10 думи. Заглавието да отговаря на проблематиката на списанието и да е свързано с проучвания в области, свързани с реторика, бизнес комуникация, публична комуникация, лингвистика, медии, образование и др. Размер 16 pt bold.

– Личното и фамилното име на автора. Размер 12 pt bold.

– Университет, изследователски център, лаборатория, или институция, институционална принадлежност. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на български език – 150-200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на български език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

– Заглавието да е преведено на английски език. Размер 16 pt bold.

– Име, фамилия – да са изписани на латиница Размер 12 pt bold.

След имената се изписват университет, изследователски център, лаборатория, или институция, институционална принадлежност. Размер 11 pt.

– Имейл адрес. Размер 11 pt.

– Абстракт на английски език: – от 150 до 200 думи. Размер 11 pt.

– Ключови думи на английски език – между 6 и 8. Размер 11 pt.

Основна част – примерна структура:

– Научен проблем: актуалност, значимост, практическа приложимост, теоретични измерения.

– Цел на проучването.

– Изследователски задачи.

– Хипотези.

– Обзор и анализ на изследвания и публикации по научния проблем.

– Въвеждане и представяне на научния проблем, решени и нерешени преди въпроси, методи, терминология, нови термини, нови аспекти и др.

– Методи на изследване – методология – методическа рамка. Прави се обосновка, ако се използва интердисциплинарен подход или се адаптират подходи и методи към конкретното изследване.

– Дизайн на изследването.

– Резултати и обобщения въз основа на анализа и проучването.

– Евентуално дискусионни въпроси.

– Изводи и заключения.

– Цитирани източници (References)

– Библиография подредена в строг азбучен ред.

– Приложения.

Изисквания към съдържанието на ръкописа

– Ръкописът да е написан на научен стил и да са спазени основните правописни и пунктуационни правила.

– Ръкописът да представя значими резултати от научни изследвания.

– Ръкописът да има теоретичен или приложен принос в дадена научна област.

Процесът на „двустранно сляпо рецензиране“ включа двама независими рецензенти.

Процедурата за публикуване преминава при „двойно сляпо публикуване“ (double-blind review). Виж рубриката „Рецензиране”.

Стандарти за оформяне на библиография

В сп. „Реторика и комуникации“ се спазва стандартът APA, версия 6.

За повече информация виж сайтовете:

Примери:

Книги един автор

Аристотел. (1986). Реторика. София: Наука и изкуство.

Cicero (1913). De Officiis. Cambridge, Mass., London, England: Harvard University Press.

Квинтилиан. (1986). Обучението на оратора. (прев. Макарий Порталски). София: Наука и изкуство.

Бернайс, Е. (2019). Пропаганда. София: Изток – Запад.

Aristotle (1962). Nicomachean Ethics. Cambridge (MA) – London: Harvard University Press –W. Heinemann.

Tindale, C. W. (2015). The Philosophy of Argument and Audience Reception. New York: Cambridge University Press.

Koselleck, R. (2009). Futuro passato. Genova: Marietti.

Llano, A. (2013). Deseo y amor. (En diálogo con Marcel Proust). Madrid: Encuentro.

Oesterreich, P. L. (1997). Das gelehrte Absolute. Metaphysik und Rhetorik bei Kant, Fichte und Schelling. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Книга – двама автори

Буруджиева, Т. & Канева, Л. (2007). Политически маркетинг. Теория и практика. София: Сиела.

Мавродиева, И. & Тишева, Й. (2016). От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти. София: БГУчебник.

Perelman, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The New rhetoric: A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Книга второ издание

Donnelly, A. & Dalal-Clayton, B. (1998). A Directory of Impact Assessment Guidelines (2nd ed.). London: International Institute for Environment and Development.

Книга – повече от двама автори

Broek, van den J., Koetsenruijter, W., Ling, E. & Smit, L. (2012). Visual Language. Perspectives for Both Markers and Users. Hague: Eleven International Publishing.

Protess, D. L. , Cook, F. L., Doppelt, J. C. et al. (1991). The Journalism of Outrage. Investigative Reporting and Agenda Building in America. New York: Guildford Press.

Статия с един автор

Lunceford, B. (2015). Rhetorical Autoethnography. Journal of Contemporary Rhetoric 5, № 1/2: 1‒20.

Статия с давам автори

Pollak, J. M. & Kubrin, C. E. (2007). Crime in the News: How Crimes, Offenders and Victims are Portrayed in the Media. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 14(1): 59-83.

Walgrave, S. & De Swert, K. (2004). The Making of the (Issues of the) Vlaams Block, Political Communication, 21(4): 479-500.

Статия в електронно списание

Ангова, С. (2013). Първите онлайн медии: нова конфигурация на медийния наратив и журналистическите практики, Проблеми на постмодерността, Том VIII, Брой 1, 2018 69-92. http://ppm.swu.bg/media/49399/angova_stela_purvite%20online%20medii.pdf, Retrieved on 10.12.2018.

Казаларска, С. (2018). Музей и разказ, Пирон, бр. 15, http://piron.culturecentersu.org/wpcontent/uploads/2018/03/SvetlaKazalarskaMuseum.pdf, Retrieved on 10.11.2019.

Hinkova, S. (2013). The Foreign Policy – Rhetoric and Attitudes of the Remonstrates in Bulgaria in the Winter of 2013, Реторика и комуникации, бр. 10, rhetoric.bg/, journal.rhetoric.bg, Retrieved on 10.12.2017.

Статия, отпечатана на хартия в списание и публикувана в сайта

Mavrodieva, I. (2013). The Functions of Rhetoric in the Bulgarian Public Sphere. Cross cultural communication, International Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, IJCCSEV, Vol. 2, Issue 2, 86-98, http://crossculturenvironment.wordpress.com/ivanka-mavrodieva-the-functions-of-rhetoric-in-the-bulgarian-public-sphere/, Retrieved on 10.12.2019.

Глава от книга

Groarke, L. (2013). The Elements of Argument: Six Steps to a Thick Theory. In G. Kisicek & I. Zagar (Eds.), Digital Library What Do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspectives (pp. 2544). Ljubljana: Windsor Studies on Argumentation.

Reiner, R. (2007). Media Made Criminality. (Maguire, M., Morgan, R. and Reiner, R. eds.), The Oxford Handbook of Criminology, 4th edition: (pp. 302-337). Oxford: Oxford University Press.

Електронни ресурси

Seesaw Digital Citizenship Guidelines and Posters, Retrieved from <https://docs.google.com/document/d/1Zt5HQ8ZD4WJUVXBVBMg9jVRjF7Uk-HKbRpZTafmhzdI/edit?usp=sharing)>, Retrieved on 27.12.2017.

Jones, M. L. (2007). Hofstede. Culturally questionable? Oxford Business & Economics Conference Oxford, UK. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.186.2416&rep=rep1&type=pdf, Retrieved on 10.06.2017.

Доклади, публикувани онлайн

Mattsson, M. & Pirskanen, S. (1998). GECOS- Report on Cross-Cultural Virtual Teams, Gecos Report on Virtual Cross-Cultural Teams 11.11.98 Marianne Mattsson, Saara Pirskanen, Helsinki University of Technology TAI Research Centre Laboratory of Work Psychology and Leadership, http://www.soberit.hut.fi/gecos/deliverables/Cross-Cultural-Teams.pdf, Gecos Report on, Retrieved on 10.02.2017.

Речници:

Compact Oxford English Dictionary. (2007). Oxford University Press.

British business dictionary, http://www.businessdictionary.com/definition/communication.html, Retrieved on 10.02.2018.

Дисертации

Yina, M. N. (2007). The 2002 press framing of Catholique Priests’ Child Sexual Abuse, its Mental Health Dimension and Implications for Health Communications. A multiple case study. Washington: dissertation Howard University, USA.

Matveev, A. (2012). The Perception of Intercultural Communication Competence by American and Russian Managers with Experience on Multicultural Teams, Dissertation.

Правни, държавни и административни документи и доклади

Law-making process, https://ec.europa.eu/info/law_en, Retrieved on 10.01.2020.

Commission Regulation (EC) No 28/2004 of 5 January 2004 implementing Regulation (EC) No 1177/2003 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on income and living conditions (EU-SILC) as regards the detailed content of intermediate and final quality reports OJ L 5, 9.1.2004, p. 42–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV), Euro-lex, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.005.01.0042.01.ENG, Retrieved on 10.01.2020.

Доклади на корпорации и фирми

2018 Annual Report and Form 10K, http://www.annualreports.com/Company/hewlett-packard-company, Retrieved on 10.01.2020.

DOI

Feldman, L. (2007). The News about Comedy: Young Audiences, The Daily Show, and Evolving Notions of Journalism. Journalism 2007; 8;406. DOI:10.1177/1464884907078655.

Roberts, J. K., Hargett, C. W., Nagler, A., Jakoi, E. & Lehrich, R. W. (2015). Exploring student preferences with a Q-sort: the development of an individualized renal physiology curriculum. Advances in Physiology Education, 2015 Sep; 39(3): 149–157. DOI:10.1152/advan.00028.2015.

Медии и онлайн медии

Dredge, S. Gibbs, S. (2015). Seven things we learned from Facebook’s latest financial results. The Guardian, https://www.theguardian.com/technology/2015/jan/29/seven-things-learned-facebook-financial-results-video-oculus-rift, Retrieved on 08.08.2018.

Moon, А. (2017). Two-thirds of American adults get news from social media: survey. Reuters, https://www.reuters.com/article/us-usa-internet-socialmedia/two-thirds-of-american-adults-get-news-from-social-media-survey-idUSKCN1BJ2A8, Retrieved on 08.08.2018.

Уебсайт

Икономедия/Economodia. https://www.economedia.bg/, Retrieved on 08.08.2018.

Блог

Блог на Лазар Белев – Как се пише адвокатски блог – http://advokatbg.net/advokatski-blog/, последно посетен на 11.06.2019.

Top 10 Academic Blogs & Websites To Follow in 2020 (2020). FeedSpot. Last Updated Jan 22, 2020, https://blog.feedspot.com/academic_blogs/, Retrieved on 08.08.2018.

Britannica Blog. Amitai Etzioni on Communitarianism, Civil Rights, and Foreign Policy, публикувано на 16.05.2011, http://blogs.britannica.com/2011/05/amitai-etzioni-communitarianism-civil-rights-foreign-policy, Retrieved on 08.08.2018.

Видео лекции в Coursera, MOOCs

Mathis Plapp, How to Write and Publish Scientific paper, https://www.coursera.org/lecture/how-to-write-a-scientific-paper/introduction-by-mathis-plapp-Z2eND, Retrieved on 27.01.2020.


Видео презентации

Pariser, Е. (2011). Beware online “filter bubbles”. TED.com, https://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles, Retrieved on 08.08.2018.

PowerPoint презентация

Rhetoric (2008). https://www.slideshare.net/nstearns/rhetoric, Retrieved on 28.01.2020.

Транслитерация

Всички библиографски описания на използваните източници на кирилица (на български, руски и др.) трябва да бъдат последвани от транслитерация – в квадратни скоби след описанието на кирилицата. Транслитерацията е задължителна в съответствие със Закона за транслитерация https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135623667. В случай че се нуждаете от помощ за това, моля, използвайте следните стандартизирани инструменти за транслитерация:

За транслитерация от кирилица на латиница трябва да използвате сайта https://slovored.com/transliteration/

Например:

Попова, М. (2014). Теоретични аспекти на медиите. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2014. [Popova, Maria. Teoretichni aspekti na mediite. Sofia: UI „Sv. Kliment Ohridski“, 2014]

Вачков, И. (2011). Введение в сказкотерапию. Москва: Генезис. [Vachkov, I. (2011). Vvedenie v skazkoterapiyu. Moskva: Genezis]

Други сайтове за транслитера;ия:

http://bg.translit.cc
http://www.convertcyrillic.com

Standards for in-text citation

After citations inside the text, each citation is given in parentheses [] in consecutive numbers.

Finally, after the text of the article the source is listed as it is included in the bibliography as well as the page from which the quote has been taken, against the corresponding number in brackets

Example:

Other terms are also used, for example, Halverson and Tirmizi, [1]; Nelson and Otnes [2].

Bibliographic citation:

[1] Halverson, C. & Tirmizi, S. (2008). Effective Multicultural Teams: Theory and Practice. Library of Congress.

[2] Nelson, M. R. & и Otnes, C. C. (2005). Exploring cross-cultural ambivalence: a netnography of intercultural wedding message boards. Journal of Business Research, 89‒95.

[3] Ward, K. (1999). Cyber-Ethnography and the Emergence of the Virtually New Community. Journal of Information Technologies, 95‒105.

[4] Mack, D. (2018). BuzzfeedNews, 2018 Mack, D. (2018). This PSA About Fake News from Barack Obama Is Not What It Appears. Buzzfeed. April 17, 2018, https://www.buzzfeednews.com/article/davidmack/obama-fake-news-jordan-peele-psa-video-buzzfeed, Retrieved on 05.07.2019.

[5] Matveev, A. (2012). The Perception of Intercultural Communication Competence by American and Russian Managers with Experience on Multicultural Teams, Dissertation,

https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ohiou1014904559&disposition=inline, Retrieved on 12.06.2017.

Как се публикуват статии на уебсайта на списанието?

– Авторите изпращат предварително кратки представяния. Авторите във всеки брой са представени в отделна рубрика с връзки към нея от статията и нейния автор (Представяне на авторите).

– След публикуването на статиите се създава онлайн архив с резюметата на английски език за всеки отделен брой и се публикуват в сайта на английски език http://journal.rhetoric.bg/

Документ за авторско право

Документът за авторските права се изготвя след получаване на две положителни отзиви от двама назависими рецензенти (two blind peer reviewers), редактиране и форматиране на текста ръкописа, изпращане на автора на писмо за приемане или информация за това по електронна поща. Авторът получава по електронната поща формата на документ за авторско право. Авторът (авторите) лично попълва, подписва и изпраща документ за авторско право във връзка с авторство на електронната поща на сп. „Риторика и комуникации“. Попълненият и подписан собственоръчно документ се изпраща в pdf формат или като снимка на имейла на списанието.

Споразумение за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език

Подписва се споразумението за авторски права при публикуване на преводи или на статии на английски език между между сп. „Реторика и комуникации“, автора, издателя, списанието, съставителите или редакторите в случаите, когато се предоставят/остъпват авторските права за публикуване на статия в сп. „Риторика и комуникации“ на оригиналния английски или друг език или в когато е направен превод на български език. Това решение се записва в публикацията на списанието при публикуване онлайн, отразява се сайтовете е се съхранява документацията в архива на списанието.

License agreement

Authors are not charged an APC (Article Processing Charge) and other publication fees.

All publications shall be licensed under the Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). The full details of the license are available at Creative Commons web page: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_Guide_2017.pdf

Стандарти при цитиране в текста

След цитатите вътре в текста се посочва в прави скоби [] в последователна номерация всеки цитат.

Накрая след текста на статията срещу съответния номер в прави скоби [] се изписва източникът, така както е включен в библиографията, както и страницата, от която е взет цитатът.

Пример:

Използват се и други термини, например Александър Кьосев въвежда термина „електронни номади“ [1]; Ивайло Дичев използва термина „интернавти“ [2].

Библиографско цитиране:

[1] Кьосев, А. (2000). Виртуални общности срещу въображаеми общности. Празници. Четене. Бъбренер Литернет/LiterNet, 25.02.2000, № 2(3), <http://Liternet.bg/publish4/akiossev/virtualni.htm>.

[2] Дичев, И. (2004). Е-топии. Фантазмът WWW, Социологически преглед, кн. 3-4, 62.

Как се публикува в сайта на списанието онлайн?

  • След публикуване на статиите, се създава архив в сайта с абстракти на английски език за всеки отделен брой.
  • Авторите в даден брой се представят в отделна рубрика и има линкове към нея от статията и автора й.

Лицензионно споразумение

Авторите не се таксуват APC (APC (Article Processing Charge) (такса за обработка на продукти) и с други такси за публикуване.

Всички публикации се лицензират съгласно международния лиценз Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Пълните подробности за лиценза можете да намерите на уеб страницата на Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>