Посланията по време на местните избори през 2015. Атрактивни и/или ефективни са те?

Райна Душкова

СУ “Св. Климент Охридски“.

Имейл: raynand@gmail.com

Абстракт: Предизборната кампания, която протече във връзка с изборите за местна власт през октомври 2015 г., провокира изследователския интерес по отношение на посланията на кандидатите. Проблематиката се отличава с актуалност и може да се разглежда от различни научни гледни точки. В анализа са разгледани визуалната политическа реторика на кандидатите за общински съветници и кметове, в кампанията за Местни избори през 2015 г. Анализираните послания се пречупват през техния отзвук в социалните мрежи и онлайн медии. Предимно това са агитационни материали – плакати, листовки на кандидати за местна власт. Въз основа на контент анализ на статии в онлайн медии и с помощта на описателния подход, се анализират посланията за целите на конкретното изследване. Акцентира се върху съдържанието на посланията – дали те са предимно атрактивни и скандални или са достатъчно ефективни и помагат на кандидата да достигне до избирателите. Представени са резултати от анализ на визуалното съдържание и на вербално конкретни примери от социални мрежи и онлайн медии на български политици и граждани.

Ключови думи: политическа кампания, визуална комуникация, послания, скандали, медии, социални мрежи.