Проф. дфн Иванка Мавродиева

Ivanka-mavrodievaИванка Мавродиева, професор, д-р и д.ф.н., е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Защитава дисертация за парламентарното красноречие в България. Дисертацията й за доктор на науките е свързана с политическата реторика в България след 1989 година, като обхваща ораторството от митингите и протестите до Web 2.0. Автор е на 12 книги, които представят систематизирана научна информация в нови сфери и в традиционни области, преоткрити през погледа на преподавателя, учения и изследователя: „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX и XX ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010), „Академично писане за докторанти и постдосторанти“ (2014), „От реферата до магистърската теза: академично писане за студенти“ (2016) – в съавторство с Йовка Тишева; „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)“ (2012), „Реторика и пъблик рилейшънс“ (2013). Автор e на 120 статии в научни списания и сборници; 25 от които на английски, руски, френски език в утвърдени научни списания; както и в сборници от международни научни конференции, проведени в Италия, Холандия, Франция, Русия, Словения, Румъния, Украйна и др. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010), „Комуникации във виртуална среда” (2010). Член на Изпълнителния борд на Европейското общество по реторика (Executive Board of the Rhetoric Society of Europe – RSE), http://eusorhet.eu/, от 2013 година, два поредни мандата. Главен редактор е на електронното научно списание „Реторика и комуникации“, https://rhetoric.bg/, което се издава от септември 2011 г. Главен редактор е на „Онлайн справочник по реторика“, http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“, който се издава от септември 2012 г. Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнес, медии, политика, Уеб 4.0, Интернет на нещата.

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Ivanka Mavrodieva, Full Professor, PhD and Dr. Hab. She is a lecturer in rhetoric, business communication, public relations and academic writing at Sofia University. The topic of her PhD dissertation is ‘Parliamentary Rhetoric’. She is the author of 12 books presenting scientific information in new and traditional spheres through the eyes of the researcher: “Parliamentary Rhetoric in Bulgaria” (2001), „Job Selection Interview” (2002), „How to Present Effectively?” (2007), „Virtual Rhetoric: from Journals to Online Social Media” (2010), „Academic Writing” (2005); „Academic Communication” (2010), “Academic Communciation for PhD and Post-Graduate Students” (2014), “From Essays to Master Theses: Academic Writing for Students” (2016) – co-author is Yovka Tisheva. Mavrodieva is the author of 120 articles, 25 of which are published in English, Russian, and French in renowned scientific journals; as well as in international scientific conferences proceedings held in Italy, France, the Netherlands, Russia, Slovenia, Romania, Ukraine, etc. She is the author of two collections and one textbook with oratorical speeches and a complier of two collections and one chrestomathy: „Contemporary Rhetorical Practices” (2010), „Patterns of Modern Oratory” (2010), „Communications in Virtual Environment” (2010). She has been a member of the Executive Board of the Rhetoric Society of Europe (RSE), http://eusorhet.eu/, since 2013, for two consecutive terms. Editor-in-chief of Rhetoric and Communications Journal https://rhetoric.bg/, which has been published since September 2011. She is the Editor-in-Chief of the Online Rhetoric Guide http://www.online.rhetoric.bg/, a subdomain of the Rhetoric and Communications Journal, published since September 2012. Mavrodieva is a lecturer, bloger and trainer who regards rhetoric as an ancient yet vital science, communication as practices in business, Web 4.0, Internet of things.

E-mail: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *