Доц. д-р Мая Сотирова

Доц. д-р Мая Сотирова

Мая Сотирова е доктор по педагогика, доцент в катедра „Дидактика“ на Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ по методика на обучението по български език и литература в началния етап на образованието. Професионалните й интереси са в областите: езиково и литературно обучение в 1.-4. клас, персонализирано обучение, интеркултурна комуникация и интеркултурно образование, педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда. Автор е на множество публикации в  специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина, както и на книгите „Детската нестандартност” (2002), „Интеркултурни процеси в образованието” (2010), „Персонализирано обучение по български език в начален етап на основната образователна степен“ (2023). Съавтор е в разработването на учебници, учебни помагала и методически ръководства по български език, както и на интердисциплинарни учебни помагала за началните класове. Член е на Съюза на учените в България.

Имейл: m.sotirova@fp.uni-sofia.bg

Assoc. Prof. Maya Sotirova, Ph. D.

Maya Sotirova is a doctor of pedagogy, associate professor in the „Didactics“ department of the Faculty of Pedagogy of the SU „St. Kliment Ohridski“ on the teaching methodology of Bulgarian language and literature in the initial stage of education. Her professional interests are in the fields of: language and literature training in 1.-4. class, personalized education, intercultural communication and intercultural education, pedagogical interaction in a multicultural environment. He is the author of numerous publications in specialized scientific collections and magazines at home and abroad, as well as the books „Children’s non-standardness“ (2002), „Intercultural processes in education“ (2010), „Personalized education in Bulgarian in the initial stage of primary school degree’ (2023). He is a co-author in the development of textbooks, study aids and methodical guides in the Bulgarian language, as well as interdisciplinary study aids for primary grades. He is a member of the Union of Scientists in Bulgaria.

Email: m.sotirova@fp.uni-sofia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *