Доц. д-р Мая Сотирова

Мая СотироваМая Сотирова работи като преподавател във Факултета по педагогика на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград от 2007 г., а от 2011 г. е доцент по интеркултурно образование. Професионалните й интереси са в областите: интеркултурна комуникация и интеркултурно образование, приложна лингвистика, методика на обучението по български език и други. През 2002 г. придобива образователна и научна степен „доктор по теория на възпитанието и дидактика”. Мая Сотирова публикува повече от 60 статии в специализирани научни сборници и списания у нас и в чужбина. Автор е на две монографии („Детската нестандартност” (2002) „Интеркултурни процеси в образованието” (2010) и е съавтор на учебници и учебни помагала по български език за началните класове (ИК „Анубис”). Участва в четири национални и пет международни научно-изследователски проекта, както и в обучителни семинари, организирани от Съвета на Европа (Бирмингам 2007; Будашеща 2009). Член е на Съюза на учените в България. Имейл: mayasotirova@swu.bg, mayasotirova@abv.bg

Assoc. Prof. Maya Sotirova, Ph. D.

Maya Sotirova has been a lecturer at the Faculty of Education at South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad since 2007 and in June 2011 she was promoted to associate professor of intercultural education. Her teaching and research interests are in the fields of intercultural communication and intercultural education, applied linguistics, methodology of teaching Bulgarian, language education of children with special educational needs. She received her Ph.D. degree in Theory of education and didactics in 2002. Maya Sotirova has published more than 60 papers in specialized scientific collections and journals in Bulgaria and abroad. She is the author of two monographs (“Children’s Non-standardness” (2002); “Intercultural processes in Education” (2010)) and co-author in textbooks and manuals on Bulgarian language for primary schools (Publishing House Anubis). Dr. Sotirova took part in four national and five international scientific projects and in two training courses organized by the Council of Europe (Birmingham (2007); Budapest (2009). She is currently a member of the Union of Scientist in Bulgaria.

E-mail: mayasotirova@swu.bg, mayasotirova@abv.bg

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>