„Реторика и комуникации“, брой 20, ноември 2015 г.

Специален извънреден брой „Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“ – публикации по проект  ФНИ – ръководител на проекта проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

 

Методи за изследване на политическата реторика

Вяра Генова – Традиционни и съвременни методи на изследване в полето на джендър политическата и парламентарната реторика

Вяра Генова e доктор по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Защитена дисертация по проблематика, свързана с джендър парламентарната реторика в България. Има опит в медиите, ПР и рекламата. Работи в областта на институционалния ПР/митници. Имейл: viaratg@abv.bg

Георги Налбантов – Анализ на предизборната кампания в Бразилия през 2006 г. (преизбирането на Лула за президент)

Георги Налбантов е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по реторика и бакалавър по португалска филология. Научните му интереси са в областите медии и телевизия. Има опит като телевизионен журналист. Имейл: nalbantov99@gmail.com

Ивайло Карагеоргиев – Невербалното поведение на Владимир Путин по време на среща с ръководството на „Базел-Цимент“ в град Пикальово

Ивайло Карагеоргиев е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са в областта на невербалната комуникация и политическата реторика. Имейл: vkibarova@abv.bg

Нели Стефанова – Нови реторични форми за спечелване на електорален консенсус – реторика на „Движението пет звезди” на Бепе Грило

Нели Стефанова е главен асистент в катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Била е докторант по реторика, защитава докторат за италианската реторика. Имейл: neli_stef@abv.bg

Изследвания във визуалната реторика

Георги Петков – Реториката в илюстрациите като илюстрация на реториката

Георги Петков е доктор по реторика. Бакалавър и магистър по философия. Научни интереси в областите история на реториката и ораторството, теория на реториката, аргументация, презентации, визуални изследвания. Има опит като преподавател в М3 колидж, МВБУ, СУ „Св. Климент Охридски“. Онлайн редактор в сп. „Реторика и комуникации“. Има преводи от латински на български език. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Нора Голешевска – Визуалния обрат в хуманитаристиката като обрат към перформативността на образа. Теория на образните актове на Хорст Бдерекамп

Нора Голешевска  е преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Бакалавър и магистър по културология. Защитава докторат по реторика, свързан с визуална реторика, семиотика, херменевтика. Имейл: artes.liberales@gmail.com

 

Иглика Касабова – Визуален реторически анализ на предизборната политическа реторика в социалните мрежи в България – местни избори 2015

Иглика Касабова, доктор, преподава в Университета Шефилд – София. Защитава дисертация по реторика. Научните й интереси са в областите медийна комуникация, реторика, политическа реторика, визуални изследвания. Имейл: iglika_kassabova@hotmail.com

 

Силва Димитрова – Нови проекции на реторическия kaнон dispositio в TED.com

Силва Димитрова е бакалавър по философия, магистър по реторика и телевизионна режисура. Има опит в медиите и ПР. Темата на дисертацията й е свързана с реторичните особености на визуално и виртуално ниво в TED.com. Тя е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: silva.plamenova.dimitrova@gmail.com

Методи за анализ на комуникацията във виртуална среда

Десислава Стоичкова – Особености на корпоративния профил в Linkedin

Десислава Стоичкова е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Бакалавър и магистър по ПР, магистър по реторика. Тематиката на дисертацията й е свързана с изследване на социалната мрежа LinkedIn и проявленията на реторика в нея. Имейл: dv_stoichkova@abv.bg

Десислава Добрева – Facebook комуникацията в етичен аспект, изразена чрез вербални и визуални реторически аргументи

Десислава Добрева е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Темата на дисертацията й е свързана с етичните и комуникативни аспекти на социалната мрежа Facebook. Бакалавър по философия. Магистър по реторика. Имейл: desi.dobreva@gmail.com

Анелия Янева – Социалната платформа Facebook – съвременен метод за убеждаване и влияние

Анелия Янева е докторант по ПР в СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК. Научните й интереси са в областите институционален ПР и зелен ПР. Имейл: aneliya.yaneva@abv.bg

Десислава Антова – Реторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България

Десислава Антова е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Темата на дисертацията й е свързана с онлайн медии и реторика. Бакалавър по журналистика. Магистър по реторика. Има опит като журналист в медии и онлайн медии. Имейл: d_antova@ff.uni-sofia.bg

 

Ростислав Давидов – Концепция с критерии и белези за идентичност при селектиране на множество организационни структури

Ростислав Давидов е докторант по виртуална реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по реторика. Има опит в неправителствения сектор. Научни интереси в областта на виртуалната комуникация. Имейл: rostislav.davidov@gmail.com

Реторика, бизнес, кино, образование, медии

Таня Колева – Навлизане на нови практики в деловото общуване на зрително затруднените (реторически анализ на дълбочинни интервюта и включено наблюдение)

Таня Колева е доктор по реторика, изследва бизнес комуникацията в неправителствени организации. Ръководи онлайн радио за незрящи. Има опит като журналист. Завършва бакалавър „българска филология“. Магистър по реторика. Има опит във Фондация „Хоризонти“. Имейл: tanyakoleva.82@gmail.com

Яна Събева – Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес

Докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ по реторика. Научни интереси в областта на деловото общуване и невербалната комуникация, политическата реторика и ПР. Има опит в ПР. Имейл: y.sabeva@gmail.com

Теодора Абрашева – Жанрове в киното през призмата на реториката

Теодора Абрашева е докторант по реторика в СУ “Св. Климент Охридски, Философски факултет. Завършва актьорско майсторство – бакалавър и магистратура по лайфстайл журналистика. Темата на дисертацията й е свързана с реторика и кино. Имейл: teodora_abrasheva@abv.bg

 

Тодор Симеонов – Скрийнкастинг: трансформация на педагогическата презентация през погледа на киберетнографията

Тодор Симеонов е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски, Философски факултет. Научните му интереси са в областта на виртуалната педагогическа комуникация, онлайн медии, социални мрежи, електронни ресурси. Има опит в ПР. Имейл: teo.simeonov@gmail.com

 

Дарина Кахраманова – Проблеми при изучаването на нагласите на медийната аудитория

Дарина Кахраманова е докторант по ПР във Факултета по журналистика и масова комуникация,  СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: m.h@abv.bg

Традиционни теоретични и методически постановки в реториката

Донка Петрова – Модерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни

Донка Петрова е асистент, д-р в катедра „Реторика“, защитава докторат по педагогическа психология. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: donkapetrova@yahoo.com

Методий Рождественский – Към въпроса за систематичния подход в компаративно-реторическите изследвания. Методологически алтернативи

Методий Рождественский е доктор по реторика, научните му интереси са в областите реторика, история на ораторството, аргументация. Бил е докторант по реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: rozhdestvenskiy@yahoo.com

Метин Ибрямов – Правната аргументация: многофакторен анализ като метод за изследване и оценка на юридическата аргументация

Метин Ибрямов е докторант СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е право. Магистър по реторика. Научните му интереси са в областта на аргументацията и съдебната реторика. Специализира в Лятната школа по аргументация в Амстердам, Холандия. Имейл: m.ibriamov@gmail.com

Елица Николова – Същност и специфика на науката за изработване и прилагане на политики (policies)

Елица Николова е асистент във Военна академия „Георги Раковски“, тя преподава реторика и ПР. Има опит като журналисти и специалист по институционален ПР. Магистър по реторика. Темата на дисертацията й е свързана с ПР на НАТО. Имейл: elitsa6@abv.bg

Виктор Михайлов – Взаимодействие между европейския съвет и Европейската комисия при определянето на дневния ред на ЕС

Васил Михайлов е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет. Имейл: vmihailov@abv.bg

Герасим Петрински – „Лалия“: „стендъп шоуто“ през късната античност

Герасим Петрински е главен асистент в катедра „Реторика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научни интереси в областта на античната и византийската реторика. Имейл: petrinski@gmail.com

 

Представяне на книга

Тодор Кръстев – Представяне на книгата “La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes”, Sous la direction de Petia Gueorguieva & Anna Krasteva, L’Hamattan, 2015.

Тодор Кръстев е докторант по невербална комуникация – реторика в СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: petrinski@gmail.com