Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019) [1]

Book Review

Проф. д.н. Любомир Стойков

Университет за национално и световно стопанство

E-mail: l_stoykov@omega.bg

Проф. д-р Луливера Кръстева е сериозен и задълбочен български изследовател, интерпретатор, анализатор и коментатор на връзката журналистика и социални конфликти. Тя е анализатор на медийната аксиология и журналистиката в България. Кръстева има опит в научната дейност и в изследванията на съвременните журналистически модели, на функционалното и дисфункционално влияние на журналистиката, на взаимовръзката между социалната психология и журналистиката и др. Проф. Кръстева е уважаван преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски ”.

В последната си монография проф. Кръстева интерпретира основните социални конфликти в трансформиращата се среда, като поставя акцент върху ролята на журналистиката върху социалните сблъсъци в обществото. Специален акцент е поставен върху дефицита, слабостта и небрежността в медиите. Авторът анализира връзката между социалните конфликти и медиите по време на прехода в България. На второ място, анализират се функциите на журналистиката относно социалната промяна и те са ясно разграничени. В книгата е представена и конюнктурната журналистика. На трето място се поставя фокус върху динамиката на социалните конфликти през периода на трансформация. Третата част на монографията включва много интересни резултати, отнасящи се до демографския конфликт, до абсурдите в здравната реформа, до обезлюдяването. Следващите акценти са върху затихващите функции на българското село, върху конфликтите на идентичността и не на последно място, върху недостатъците на медиите. Бих искал да обърна специално внимание на систематизацията при представянето на медийните недостатъци и на функциите на журналистиката. Журналистиката е представена и като противопоставяне на властта, и като медиен плурализъм, и като потребност от социална компетентност, и като интеграция на обществото, като осъществена социална промяна и т.н. (стр. 325). Тезите на автора са илюстрирани и подкрепени от казусите на четири от най-важните социални конфликти в България: в образованието, демографската криза, кризата в здравеопазването и съдбата на българското културно наследство.

В заключение искам да обобщя, че книгата на проф. Луливера Кръстева е новаторско и иновативно изследване на българските медии. Тя е написала монография, която е ценна не само за съвременната теория на медиите и за анализи на комуникацията, но и за българската конфликтология, народопсихологията, политологията и културологията.

[1] Луливера Кръстева. Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019). София: УИ „Св. Климент Охридски “, 2019, 432 стр.

Ръкописът на рецензията/представянето на книгата е изпратен на 11.04.2020 г.

Приет е за публикуване на 15.06.2020 г.

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Social conflicts and media resonance. Communication problems in Bulgarian media – 2007 – 2019 [1]

Prof. Lubomir Stoykov, DSc.

University of National and World Economy

E-mail: l_stoykov@omega.bg

Prof. Lulivera Krusteva, PhD is serious and earnest Bulgarian researcher, interpreter, analyst and commentator of the relationship between state journalism and social conflicts, of the media axiology, of the deficiencies of the journalistic practice, etc. She has extensive experience in the scientific sphere and research investigation of the current journalistic models, the functional and dysfunctional influence of journalism, of the interconnection between social psychology and journalism, etc. Prof. Krusteva is a respected lecturer at the Faculty of Journalism and Mass Communication of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

In her latest monograph, Prof. Krusteva interprets the main social conflicts in a transformational environment, by putting the stress on the journalistic reflection on these societal clashes. A special emphasis is placed on the deficiency, the weakness and the negligence in the media. The author analyzes the relationship between the social conflicts and the media in the light of dynamic times during the period of the transition in Bulgaria.

The functions of journalism concerning social change are differentiated clearly. Conjunctural journalism is presented in the book too. In the third part the focus is on the dynamics of the social conflicts during the period of transformation. The third part of the monograph includes very interesting results concerning demographic conflict, the absurdities of the abandoned health reform, the depopulation. The next focus is on the extinguishment of the Bulgarian village, conflicts of identity and last but not least – media deficiencies.

I would like to pay special attention to the systematisation of the media deficiencies representations through the functions of journalism: journalism as an opposition to power, as media pluralism, as social and conflict competence, as integration of society, as a fulfilled social change, etc. (p. 325). The author’s theses are illustrated and supported by the case studies of four of the most important social conflicts in Bulgaria – in education, the depopulation crisis, the crisis in healthcare and the contradictory fate of the Bulgarian cultural heritage.

In conclusion, I would like to summarise that the book written by Prof. Lulivera Krustevais a pioneering and innovative work in Bulgarian media research. She has written a monograph, which is valuable not only for contemporary media theory and communication analyses, but indeed for Bulgarian conflictology, folk psychology, political science and cultural studies.

[1] Луливера Кръстева. Социални конфликти и медиен резонанс. Комуникационни проблеми в български медии (2007-2019). София: УИ Св. Климент Охридски, 2019, 432 стр.

Manuscript was submitted: 11.04.2020.

Accepted: 15.06.2020

Брой 44 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2020 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП1/39 от 18 декември 2019 г.

Issue 44 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2020) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP1/39 of December 18, 2019.