Списание „Реторика и комуникации“ 26 брой, януари 2017

Специален брой с публикации от конференцията на SIETAR, 1 юли 2016 г.

 

Представяне на авторите

 

Интеркултурна комуникация и педагогическа комуникация

Христина Соколова – Интеркултурни аспекти на представите за успех сред българите и унгарците: измерението линейност vs. Свързаност

Христина Соколова е гл. ас. в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има защитен докторат по интеркултурна комуникация. Научните й интереси са в областите: интеркултурната комуникация и деловото общуване. Имейл: hsokolova@uni-ruse.bg

Йоана Павлова – Феминизъм и мултикултурализъм

Йоана Павлова е преподавател във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Научни интереси в областите комуникация, феминизъм и мултикултурализъм. Имейл: ipavlova@abv.bg

 

Соня Георгиева – Мултикултурност и идентификация – педагогически възможности за социална интеграция

Соня Георгиева е доцент, д-р, преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев”. Научните й интереси са областта на педагогика, методиката на преподаване и интеркултурната комуникация. sonia1956@abv.bg

Ангелина Калинова – Педагогическото общуване и дисциплината в технологичното обучение н началното училище

Има опит в преподаване в начално училище и за обучението в него по различни предмети. Имейл: akalinova@abv.bg

Политическа комуникация – интеркултурни различия

Янка Тоцева – Мултикултурна Европа и интеркултурният диалог в нея през погледа на експертите

Янка Тоцева е професор, д-р, заместник-ректор в Европейския политехнически университет. Научните й интереси са в областта на образователните информационни технологии, интеркултурното образование, реториката и андрагогиката. Автор е на над 100 научни публикации, издадени у нас и в чужбина, сред които книгите: „Проблеми на образованието на възрастните”(2001), „Преподаването – исторически и теоретични проблеми” (2001), „Реторика” (2006), съавтор на „Педагогическа реторика” (2000), „Разработване и управление на образователни проекти” (2008), „Интерактивно обучение на възрастни”  (2009) и други. Имейл: y_totseva@abv.bg

Татяна Буруджиева – Образът на врага в предизборните кампании (президентски избори 2016 в България)

Татяна Буруджиева е доцент, д-р, преподавател към катедра „Политология“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Научните й интереси са в областта на политологията, политическата реклама, политическия маркетинг, предизборната комуникация. Имейл: burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

Весела Петрова Парапанова – Членството на България в НАТО, представено в български медии (1990 – 2012)

Весела Петрова защитава магистърска теза във Военната академия, посветена на медийното отразяване на членството на България в НАТО. Имейл: vpetrova@abv.bg

Николина Цветкова Идентичностни и междукултурни аспекти на обучението в докторска степен („Преживяване“ на изследователския опит. Случаи от България)

Николина Цветкова, доктор, главен асистент в катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава английски език. Автор на над 40 публикации по теми, свързани с преподаване на английски език, проектна терминология, интернет комуникации и други. Имейл: ntsvetkova@phls.unisofia.bg

Надя Бирежакли – Идентичностни и междукултурни аспекти на обучението в докторска степен („Преживяване“ на изследователския опит. Случаи от България)

Надя Бирежакли е докторант в катедра „Европеистика“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. Имейл: nadia_birezhakli@abv.bg

Докторантски дебюти

Иван Ангелов – Интерпретация на иновационната среда в контекста на индустриалния клъстер

Иван Ангелов е докторант в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Бакалавър и магистър по стопанско управление. Темата на дисертацията му е свързана с иновационната среда и клъстерите. Имейл: ivanangel@abv.bg

Добри практики

Йосиф Нунев – Насоки да организиране на лятно училище за наваксване на учебно съдържание

Йосиф Нунев е преподавател в Педагогическия колеж – Враца. Има опит в образователния мениджмънт и като учител. Научните му интереси са в областта на интеркултурната комуникация, мултикултурализма и мултилингвизма. Имейл: ynedev@gmail.com

 

Събития, култура

Георги Петков – За музикалния спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров“

Георги Петков е онлайн редактор в сп. „Реторика и комуникации”. Доктор по реторика. Бакалавър и магистър по философия. Има преподавателски опит в СУ “Св. Климент Охридски”, МВБУ, М2 Колидж. Автор е на преводи от латински на български език на текстове, свързани с реториката и ораторството. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Представяне на книги

Йоана Павлова – Представяне на книгата на Ирина Георгиева „Управление на конфликти в перспективата на организационната комуникация“

Йоана Павлова e преподавател във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Имейл: yoana.ppavlova@gmail.com

Росица Йорданова – Представяне на „Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика” с автор Нели Стефанова

Росица Йорданова е доцент във Варненски свободен университет. Съставител на христоматии по парламентарна реторика. Преподава реторика и парламентарна реторика. Имейл: rossiord@yahoo.com

Нели Стефанова е гл. ас. д-р в катедрата по реторика към Софийския университет. Защитава докторат за италианската реторика. Имейл: neli_stef@abv.bg

 

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 26, януари 2017 г. https://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/