Списък с рецензенти на ръкописите в сп. „Реторика и комуникации“ – 2014 г.

Проф. д-р Милена Попова – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии

Доц. д-р Цветан Кулевски – реторика, аргументация и медийна комуникация – Университет за национално и световно стопанство

Доц. д-р Росица Йорданова – реторика и парламентарна реторика – Варненски свободен университет

Доц. д-р Мирена Легурска – Гражданско образование и обучение на учители – СУ„Св. Климент Охридски“, Департамент за усъвършенстване на учители

Доц. д-р Гергана Дачева – лингвистика, стилистика, семиотика – СУ„Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Доц. д-р Калина Йочева – педагогическа комуникация, литература – Шуменски университет „Константин Преславски“
Доц. д-р Соня Георгиева – педагогика – Русенски университет „Ангел Кънчев“
Гл. ас. д-р Марина Джонова – лингвистика, етикет, комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии

Гл. ас. д-р Бистра Мизова – педагогическа комуникация – СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Списание „Реторика и комуникации“, бр. 11, 2014 г. http://rhetoric.bg/, http://journal.rhetoric.bg/