Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г. Думи на водещите броя

Думи на водещите броя

Проф. д-р Йовка Тишева

СУ „Св. Климент Охридски“

Имейл: tisheva@unisofia.bg

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Имейл: serezliev@univt.bg

Брой 36 на сп. „Реторика и комуникации“ включва 11 статии, които са свързани с:

методи на изследвания;

– резултати от изследвания, реализирани от млади учени, университетски преподаватели и докторанти.

Статиите са част от дейности по проекта „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”).

По проекта се издава и сборник с доклади от научна конференция, организирана и реализирана през март 2018 г. Научната конференция се предхожда от три семинара, проведени съответно на 26 октомври 2017 г., 10 ноември 2017 г. и 15 декември 2017 г.

Научните публикации в брой 36 са доказателство за устойчивост в процеса на формиране, развиване и усъвършенстване на умения за осъществяване на научни изследвания. Младите учени в резултат на участието си в проекта навлизат в полето на научните изследвания и поетапно представят резултати. След апробиране на методи и осъществяване на проучвания, участниците в семинарите и конференцията подготвят научни статии.

Всички включени статии са рецензирани от рецензентите на списанието, както и от учени в областите, в които авторите работят. Текстовете на научните статии са изготвени и са редактирани според стандартите на сп. „Реторика и комуникации“, което от август 2018 г. е индексирано в ERIHPLUS и в още 4 сайта.

Рубриките, в които са обединени статиите, са:

 • Методи за изследвания;

 • Академична комуникация, компетентности и написване на научни статии;

 • Резултати от изследвания на актуални теми в обществото;

 • Резултати от изследвания на медиите и онлайн медиите.

Авторите са от:

 • СУ „Св. Климент Охридски“: Калоян Харалампиев, Иванка Мавродиева и Николина Цветкова (Философски факултет); Цветан Давидков, Ия Гурбалова, Здравка Андонова (Стопански факултет); Пенка Христова и Петя Янева (Факултет по класически и нови филологии), Мария Момчилова (Департамент за езиково обучение – ИЧС);

 • Югозападен университет „Неофит Рилски – Марияна Петрова;

 • Великотърновски университет – Педагогически колеж – Плевен – Йосиф Нунев;

 • Институт по реторика и комуникации – Тодор Симеонов;

 • Читателите имат възможност да видят резултати от чуждестранен опит в статията с автор Жана от Мингалева от Политехническия университет в Перм, Руска федерация.

Авторите на статиите представят резултати от качествени и количествени методи за изследване в хуманитарните и социалните науки. Сред използваните методи са:

 • бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки – Калоян Харалампиев;

 • емпирично изследване чрез анкетни карти – Цветан Давидков и Ия Гурбалова;

 • Q методологията Николина Цветкова и Пенка Христова;

 • киберетнографията – Тодор Симеонов;

 • лонгитюден анализ – Петя Янева;

 • контент-анализ – Йосиф Нунев;

 • емпирично изследване – Здравка Андонова;

 • анализ и синтез – Мария Момчилова.

Статиите на Жана Мингалева и Иванка Мавродиева имат особеностите на метазнание и същевременно са с практическа насоченост относно процеса на подготовка и публикуване на резултати от научни изследвания и проекти.

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”) – онлайн публикуване.