Сп. Реторика и комуникации, брой 59, април 2024 г. Rhetoric and Communications Journal, Issue 59, April 2024

 

Медийна, интернет, политическа комуникация и реторика

Media, Internet, Political Communication and Rhetoric

Думи на водещия

Editor Words

 

DOI 10.55206/EBMA3053

Проф. дн Иванка Мавродиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: mavrodieva@phls.uni-sofia.bg

Брой 59 (април 2024 г.) на сп. „Реторика и комуникации“ включва осем публикации, оповестяващи резултати от изследвания на парламентарната реторика и на комуникацията, която има проявления в медиите и в интернет, в политиката и в обществото.

В секцията „Медийна и интернет комуникация“ са обединени четири статии, които са принос към извеждане на понятия, очертаване границите на нови полета за академични изследвания и обновяване на категориално-понятийния апарат в няколко научни области, например чрез термините „медийна култура“, „медийна трансформация“, „културен софтуер”, „информационна естетика“, cancel culture, „дигиталните устни истории“, „хибридни рискове и заплахи“.

Симеон Василев извежда различни научни подходи към дефинирането на понятието „медийна култура“; той представя теории, концепции, подходи и застъпва тезата за необходимост от последователна теория за медийната трансформация и медийната култура; авторът прави изводи относно феномена медийна култура като социална практика.

Десислава Добрева проучва тема, която се отличава с актуалност и социална чувствителност и разглежда понятието „култура на отменянето“ (cancel culture); тя изучава феномена в теоретичен и в исторически план; прави анализ на актуални събития и установява реторични аспекти в тази специфична виртуалната комуникация.

Николина Иванова-Бел разглежда развитието на дигиталните устни истории, както и възможностите, които те предлагат в сферата на университетското образование и в академичните библиотеки; тя установява на база анализи потенциала за обогатяване на научните изследвания и опита в преподаването в академична среда.

Андрей Велчев проучва хибридните войни в интердисциплинарен план; той анализира ролята на медиите и интернет, представя дейности на институции при установяване и неутрализиране на хибридните заплахи, както и при формулиране и реализиране на стратегически задачи относно хибридните войни.

В секцията „Политическа комуникация и парламентарна реторика“ са включени две статии, написани на базата на теоретичен обзор и включващи резултати от изследвания на концепции в областите политология, политическа комуникация и парламентарна реторика в съвременна България.

Публикацията на Атанас Ждребев е посветена на популизма; той разглежда концепцията на Такис Папас за популизма като демократичен илиберализъм; авторът дава примери от съвременни политически явления и процеси от различни държави.

София-Никол Николова проучва аргументацията и реторичните фигури, използвани от депутати по време на дебати по значими теми от вътрешнополитическия живот и вота на недоверие и представя резултати от анализ на парламентарната реторика в 49-ото Народно събрание в България.

В броя се обособява секцията „Съвременни изследвания“, в която има опции за представяне не само на книги, но и на техния принос на теоретично, методологическо и изследователско равнище.

Книгата на професор дн Данаил Данов „Основи на медийната педагогика. Пътеводител в света на дигиталната култура и нейните средства“ е назована метафорично като „пътеводител в дигиталния модус вивенди“ от Симеон Василев.

Професор Ангел Ангелов представя книгата на Радея Гешева „Енигми и парадигми у някои италиански писателки от ХХ век“.

Проф. дн Иванка Мавродиева е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по реторика, аргументация, ПР и виртуална комуникация. Тя е автор на 15 книги (сред които „Виртуална реторика: от дневниците до социалните мрежи“, „Политическата реторика в България: от митингите но  Web 2.0 (1989-2012)“, „Реторика и пъблик рилейшънс“, „Онлайн курс по реторика“) и на 120 статии. Научните й интереси са в областите съвременна реторика, виртуална комуникация, аргументация, ПР и бизнес комуникация.

 

Брой 59 на сп. „Реторика и комуникации“ (април 2024 г.) се издава с финансовата помощ на Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

Issue 59 of the Rhetoric and Communications Journal (April 2024) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65 of December 08, 2023.