Contributors – Rhetoric and Communications Issue 48, July 2021

Публична и политическа комуникация

Public and Political Communications

 

Editors

Prof. Marieta Boteva,

D.Sc., Prof. Daniela Frumusani

PhD, Georgi Petkov, PhD

 

Мариета Ботева  е професор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, преподава в него от 1982 г. Тя води лекционни курсове по реторика, публична комуникация и аргументация в специалностите „Философия“, „Политология“, „Психология“ и „Право“. Научните й интереси са в областите история на реториката, аргументация, политическа реторика и дебатите. Придобива научната степен доктор през 1988 г. и е доктор на науките по философия (Професионално направление 2.3. Философия (Реторическа аргументация) от 2012 г. Автор е на статии и на монографии, сред които: „Речник по реторика. 150 аргумента за оратора“ (2003, 2008), „Политическата аргументация в реторическите дискурси“ (2013), „Диалогът от Сократ до днес” (1999), „Реториката през Българското възраждане“ (2001), „Ръководството за писане на речи“ (2013), „Съдебна аргументация“ (2021) и други. Имейл: m.boteva@ts.uni vt.bg

Guest Editor –Daniela Roventa-Frumusani, PhD is professora emerita at the University of Bucharest (Department of Cultural Anthropology and Communication, College of Journalism and Communication Sciences). She is member of the Doctoral School of Communication Sciences and of ISDS – Interdisciplinary School of Doctoral Studies, University of Bucharest and has supervised 15 PhD theses in communication (focused on gender studies, discourse analysis, organizational communication). She has worked on 12 media and gender project teams (director and member of the project team), organized over 30 summer schools, international conferences on gender, discourse, media, and evaluated over 100 projects within AUF (Agence Universitauire de la Francophonie). Total number of publications: Books (unique author): 5; Books (edited by the author): 8; Articles published in peer reviewed international journals: 81; Communications at international conferences: 93. E-mail: danifrumusani@yahoo.com

Георги Петков е доктор по философия и реторика. Има опит като хоноруван преподавател към специалност „Философия” и специалност „Културология“ на СУ „Св. Климент Охридски” и в Международното висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград. Научните му интереси включват реторика, история на реториката, спийчмейкинг, презентационни умения и аргументация. Експертизата му е в областите изработване на аргументативни стратегии, подготовка на текстове за речи и изграждане на модели за участие в дискусии. Член на Управителния съвет на Института по реторика и комуникации. Онлайн редактор на сп. „Реторика и комуникации“ от 2011 година. Имейл: g.p.petkov@gmail.com

Реторика и политическа комуникация

Rhetoric and Political Communications

Carsten Madsen is a lecturer at the School of Communication and Culture – Rhetoric – Arhus University, Denmark. Research areas: Rhetorical Analysis, Political Rhetoric, Public Speeches, party Speeches, Classical Rhetoric, Rhetoric and Philosophy, Theory and History of Arts – Visual Art, Rhetoric and Emotions etc. He is the author of publications on the same area, for example: Rhetoric as an Economy of Emotions, Dispositions, and Moods: Analytical Consequences of the Ontological Interpretation of Pathos (2017); Rhetoric as happiness: Ethical implications of Aristotle’s art of rhetoric exemplified by Pericles’ funeral oration (2018); Emotions in Rhetoric (2019); Rhetorical and Architectural Xenia. The Social Relations between a Welcome Speech and Domestic Space (2020), Officielle taler  (2020) etc. E-mail: retcm@cc.au.dk

Marie Lund is a lecturer at School of Communication and Culture – Rhetoric – Arhus University, Denmark. Research areas: Rhetoric: Rhetorical analysis rhetorical theory rhetorical audience rhetorical generic criticism in augurals the tone of literature rhetorical figures; Language Use (text and conversation): Stylistics – style and meaning rhetorical figures as arguments rhetorical style as a concept style and rhetorical analysis style and rhetorical criticism; Literature: Text theory and analysis literacy. Theory of genre voice in text the short story literary criticism rhetorical literary analysis. She is the author of more 80 papers and the editor in Rhetorica Scandinavica (Journal) E-mail: retml@cc.au.dk

Rhetorical Analysis: The Example of Obama’s Speech at Stavros Niarchos Foundation [SNFCC] Magdalini Lamprogeorgou

Education as well as in Intercultural Education. She graduated from the Pedagogical Department of Primary Education in University of Athens, with postgraduate studies at MEd ‘Rhetoric, Human Studies and Education’, as an excellent and scholarship holder student all the year of her studies. During her personal and professional involvement in Rhetoric, she works as a Trainer in rhetoric student groups and she participates as an evaluator at the Rhetorical Art Student Contest of the Secondary Education, while at the same time she is a member of the organizational team and animator of workshops in the Rhetorical and Democratic Education Camps, that take place every year since 2017. She also joined the Speakers’ Mentors team of the 3rd TEDxKids@Ilissos. She participates as a speaker in conferences of linguistic and pedagogical interest, while she is a member of the Hellenic Association for the Promotion of Rhetoric. Her great love beyond travelling, is language learning, as she speaks English, French, Spanish and Italian. E-mail: magdalini_lmpr@hotmail.com

Политическа комуникация и реторика

Political Communication and Rhetoric

A Political Communication Model of the Inaugural Address Speech of President-Elect Joseph R. Biden – Maya Vassileva

Assist. Prof. Maya Vassileva, PhD, is a member of Communication and Audio-visual Production Department at the Faculty of Journalism and Mass Communication of “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Bulgaria. Her research and teaching fields include audio-visual production practice, television programming, television news feed theory and television commercial formats production. She if the author of the book “Late Night Talk Show Era” – Sofia University Press (2021). E-mail: mdvasileva@uni-sofia.bg

Виртуална политическа комуникация в предизборната кампания за 45-то Народно събрание в България – Иглика Касабова

Д-р Иглика Касабова защитава докторат по проблематика, свързана с медийната реторика. Обхватът на нейните изследователски интереси са политическите и социалните манипулации в традиционните медии и социалните мрежи. Тя проучва визуалните и вербални послания в социалните мрежи и дигитални медии и анализира манипулативните и пропагандните внушения. Иглика Касабова има опит като хоноруван преподавател (City College and International Faculty of Sheffield University – София и СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет). Тя е член на Редакционната колегия на сп. „Реторика и комуникации“. Публикува статии, в които представя резултат от изследвания, свързани с реторика на протестите, пропаганда, визуални и вербални внушения. Имейл: iglika.kassabova@gmail.com

Публична комуникация и COVID-19

Public Communication and COVID-19

Особености на публичната комуникация във връзка с COVID-19 – Мила Серафимова

Доц. д-р Мила Серафимова е преподавател по връзки с обществеността във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“. Има опит в областта на връзки с обществеността, стратегически комуникации, подготовка за медийни изяви и писмена комуникация в сферата на пъблик рилейшънс, кризисна комуникация и разработване на комуникационни стратегии. Научните й интереси през последните години са в областта на развитие на теорията на PR в дигиталната ера и техниките за противодействие на фалшивите новини и онлайн дезинформацията като част от кризисния PR. Имейл: mila.serafimova@abv.bg

За страха от грешката от втори род – Калоян Харалампиев

Калоян Харалампиев е доцент, доктор по статистика и демография. Научните му интереси са в областта на статистиката, теория на вероятностите, статистически софтуер. Преподавател e във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Той е заместник-декан на Философския факултет втори мандат. Имейл: k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Публична комуникация, дигитализация и визуализация

Public Communication, Digitalisation and Visualisation

Political Message Delivery and Digitalisation: New Manifestations and Features – Boris Stoyanov

Борис Стоянов е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация. Той е бакалавър по специалност „Връзки с обществеността“ и магистър от Ланкастърския университет. Научните му интереси са в областта на политическия дискурс и публичната комуникация. Имейл: borisrstoyanov@yahoo.com

Public and Intercultural Communication: Visual and Multimodal Manifestations Erik Hemming

Erik Hemming lives and works on the Åland Islands in the Baltic Sea in Finland. He works as Senior Lecturer in Languages and Communications at the Åland University of Applied Sciences. Erik Hemming has an MA from the University of Uppsala and has worked and lived in a dozen countries and use a dozen languages. He has three children. His fields of special interest are Intercultural Communication, Intercomprehension between languages and Rhetoric. See more on his websites: www.ha.ax/erik & www.hemming.ax. E-mail: erik.hemming@ha.ax

Представяне на книга

Book Review

Новите комуникационни професии. Журналистика. Връзки с обществеността. Реклама. Пътеводител в създаването на дигитално съдържание“ Десислава Антова

Д-р Десислава Антова. Защитава дисертация на тема „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда“ през 2019 г. Член е на Института по реторика и комуникации. Тя е рецензент в сп. „Реторика и комуникации“. Научни интереси и експертиза: реторика, медийна реторика и интернет комуникация. Имейл: antova.desy@gmail.com

Покани за публикации и научна конференция

Book Review Call for Papers and a Scientific Conference

Call for Paper – issue 50, January 2022 – Rhetoric of Otherness – IOWPaola Giorgi and Andrea Valente

Call for ESTIDIA Conference – Cornelia Ilie

Cornelia Ilie – intercultural rhetoric and argumentation, institutional pragmatics and discourse practices (particularly political, media and academic discourses). She is a researcher at Strömstad Academy, Sweden. She is the President of ESTIDIA http://www.estidia.eu/.

Брой 48 на сп. „Реторика и комуникации“, юли 2021 г. се издава с финансовата помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП2/41 от 07 декември 2020 г.

Issue 48 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2021) is published with the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP2/41 of December 07, 2020.