Rhetoric and Communications Journal – Issue 60, July 2024

Реторика и комуникации в обществото

Rhetoric and Communications in Society 

DOI 10.55026/UMTG1699

 

Водещ броя

Проф. д-р Симеон Василев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Имейл: sivasilev@uni-sofia.bg

 

Думи на водещия – DOI 10.55026/KRTK3109   –   3

Editor Words – DOI 10.55026/KRTK3109   –  6

 

Реторика и литература

Rhetoric and Literature

Реторичен анализ на първата реч на Марк Тулий Цицерон против КатилинаМариета БотеваDOI 10.55026/QODN5336  –   9

Реторически рефлексии към „Кармина Бурана“ (Carmina Burana)Георги ПетковDOI 10.55026/SLVZ4516  –  28

 

Политическа комуникация и дигитализация

Political Communication and Digitalisation

Политически кибермаркетинг – начини на употребаБорислав ВиларовDOI 10.55026/CWZO6130 –  42

Аспекти в политическото осмисляне на социалния феномен „дигитално разслояване“ Владислава ДимитроваDOI 10.55026/IPYT7407 – 53

Изкуствен интелект: правна регулация, отговорност, комуникационни и етични аспектиМария ИлиеваDOI 10.55026/LIZI1604 – 68

 

Медийна и публична комуникация

Media and Public Communication

Immersive Journalism: Trust Issues in the Post-truth Era and WarTetiana ZinovievaDOI 10.55026/UPFV3991 – 87

Матрица на принципи на PR в публичната сфераДимитрина СтефановаDOI 10.55026/COBI6488 – 118

 

Съвременни изследвания: представяне на книги

Contemporary Research: Book Reviews

Представяне на книгата „Чудотворни  Богородични икони на Света гора“ на Мирослав ДачевВладимир Димитров – DOI 10.55026/HARN1358 – 135

Представяне на „Английско-български глосар по геотехника“ на Добромира Хичева и Ася Божинова-ХаапаненКатя Исса – DOI 10.55026/DGNT4100         139

 

Издателско каре

Брой 60, юли 2024 година

Сп. „Реторика и комуникации“

Главен редактор: проф. дн Иванка Мавродиева

Издател: Институт по реторика и комуникации

ISSN 1314-4464

Сайт на български език: http://rhetoric.bg/

Сайт на английски език: http://journal.rhetoric.bg/

Имейли: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Коректор и редактор на български език: Надя Калъчева

Коректор и редактор на английски език: Дара Цветкова

Предпечат: Издателство „ИТИ“

 

Publishing information

Issue 60, July 2024

Rhetoric and Communications Journal

Editor-in-Chief: Prof. Ivanka Mavrodieva, DSc

Publisher: Institute of Rhetoric and Communications

ISSN 1314-4464

Website in Bulgarian: https://rhetoric.bg/

Website in English: http://journal.rhetoric.bg/

E-mails: editors@rhetoric.bg, info@rhetoric.bg, journal.rhetoric.bg@gmail.com

Proofreader and Editor in Bulgarian: Nadia Kalacheva

Proofreader and Editor in English: Dara Tsvetkova

Prepress: “ITI” Press

 

Брой 60 на сп. „Реторика и комуникации“ (юли 2024 г.) се издава с финансовата

помощ на Фонд научни изследвания, договор № КП-06-НП5/65 от 08 декември 2023 г.

 

Issue 60 of the Rhetoric and Communications Journal (July 2024) is published with

the financial support of the Scientific Research Fund, Contract No. KP-06-NP5/65

of December 08, 2023.