Архив за етитет: април 2015 г.

„Реторика и комуникации” бр. 17, април 2015 г.

rhetoricДуми на водещите броя

Комуникативни педагогически стратегии

Силвия Цветанска – Комуникация на партньорството между учители и родители в училище

Бистра Мизова – Стил на общуване на учителя и подходи за неговото изследване

Георги Стоянов – Медиацията като път за изграждане на нова култура на общуване в училище

Антонина Кардашева –Емоционалната интелигентност като вид комуникация

Академична комуникация (Комуникации и висше образование)

Мая Сотирова – Развитие на социолингвистичната компетентност в професионално-педагогическата подготовка на студентите

Георги Иванов, Ангелина Калинова – Курсовите проекти като средство за изграждане на оценъчна и самооценъчна култура у студентите от педагогическите специалности

Петя Толева – Библиотечните фондове като средство за научна комуникация между музеите в България

Aigul Abzhapparova The problem of image formation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Педагогически теории, технологии и комуникативни практики

Огняна Георгиева – Критическото мислене като подстъп към гражданствеността (Литературнообразователни аспекти)

Todor Simeonov – Blending educational communication: a Bulgarian case

Ирен Пелтекова – Педагогическа комуникация в обучението по физическо възпитание и спорт

Валентина Миленкова – Участие на студентите в изследователски дейности: състояние и специфики

Добри практики

Милка Семова – Връзки с алумни. Сегментация по възраст на алумни базата

Меги Попова – ʺКачествотоʺ при Джордж Мур, Аристотел и Хегел

Представяне на книга

Ангел Петров – За учителя като компетентен комуникатор (Цветанска, С. и Б. Мизова. Педагогическо общуване за практически цели. София, 2015 г.)

Представяне на авторите