Избор на Изпълнителен съвет на Rhetorical Society of Europe

Янка Тоцева

Европейски политехнически университет.

Имейл: y_totseva@abv.bg

На 3 юли 2017г. в Университета в Норич (University of East Anglia, Norwich) се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Европейската асоциация по реторика. Обсъдени бяха въпроси, свързани с избора на нов Изпълнителен съвет, провеждане на следващата научна конференция, както и някои организационни въпроси.

На 4 юли 2017г. на Общото събрание на RSE бе избран новият изпълнителен съвет в състав: Kris Rutten, Hilde van Belle, Alan Finlayson, Ivanka Mavrodieva, Esben Bjerggaard Nielsen, Martijn Wackers, Maria Freddi, Jens E. Kjeldsen, Maria Zaleska, Micheal Hoppmann, Anne Ulrich, Louise Therkildsen. За президент беше избран Kris Rutten от Белгия, за вицепрезидент – Maria Freddi и за секретар – Hilde van Belle. Разпределени бяха ангажиментите на останалите членове на Изпълнителния съвет.

проф. д-р Янка Тоцева – член на Rhetoric Society of Europe и участник в the Sixth “Rhetoric in Society” Conference of the Rhetoric Society of Europe