Представяне на сборника „La rue et l’e-rue“

Тодор Кръстев

СУ „Св. Климент Охридски“

Имейл: petrinski@gmail.com

Сборникът „La rue et lerue“ е издаден от издателство LHarmattan, Париж и е подготвен под ръководството на д-р Петя Георгиева и проф. Анна Кръстева. Книгата събира научни статии, засягащи вълната граждански протестни движения в Югоизточна Европа, които се явяват отражение и проява на глобалните процеси на развитие на гражданското общество. Центърът на изследването, както става видно от заглавието му, са нововъзникващите форми на организиран граждански протест, както и връзката между масовия уличен протест и интернет като „виртуална агора“ (ако използваме термина на проф. Иванка Мавродиева), където протестното движение се организира и където намира още едно пространство за изява.

Самият сборник „La rue et lerue“ покрива множество проблеми, налице е не само търсене на теоретично обяснение на новите форми на протест, но и анализи в геополитически план, защото редом с протестите в България, Румъния и Турция, са разгледани и политически събития, засягащи феномени на гражданското общество в Италия, Мароко, дори такива, които стигат до Китай. И ако протестите в България и Румъния се разглеждат като конкретен пример за утвърждаването на противоречивата като интензитет и ефект над политическото управление „е-гражданственост“ (по термина на проф. Анна Кръстева), то останалите разглеждани теми се отнасят до друг тип политически актьори, пряко свързани също с новите методи на обмен на информация. Такива са, например, италианската партия „Пет звезди“, постигнала феноменален успех на последните парламентарни избори, движението „20-ти февруари“ в Мароко, разглеждано в исторически аспект и в контекста на „Арабската пролет“, както и организиращите се групи от жители на новите затворени жилищни комплекси в Пекин, които се стремят към утвърждаване на определен стандарт на живот, като избягват да се конфронтират пряко с властта. Статиите, които се отнасят до протестната вълна в Турция, поставят въпросите за ролята на градското пространство като съавтор на протестната ситуация, която варира в зависимост от политическите, религиозните и етническите групи в съответния регион; за новите форми на протест и видовете канали на комуникация, чрез които се мобилизират участниците в протестите.

Въпреки многообразието на поставените проблеми и спецификите на всеки отделен случай, авторите изследват в статиите си някои общи характеристики на новите форми на протест. Протестните движения показват зараждането на един нов тип гражданско отношение към властта, което се намира на междинен етап – новите технологии правят възможно обмислянето на нова форма на демократично управление, която да се противопостави на йерархичния пирамидален модел, възприеман като корумпиран. Съпротивата, която се развива в „електронната улица“ и излиза на улицата в реалното пространство, се характеризира с голяма динамичност и масовост. Същевременно е-улицата все още е неспособна да доведе до формулиране на политическа алтернатива, заради самата си същност и структура – мрежа на хоризонтално отношение и предаване на информация, нетърпяща лидерство. Така се оказваме в парадоксална ситуация, където управление, опозиция и протестиращи се намират в сложни, взаимосвързани, но нееднозначни отношения, където политическата битка се води на различен терен и с нови средства. Традиционната форма на реторическо общуване също е променена и усложнена, както изтъква в статията си проф. Мавродиева. Процесът оратор-реч-аудитория е обогатен с повече субекти, възниква и нова терминология, чрез която се представя отношението към властта.

В заключение ще засегнем позицията на изследователя Марчело Витали-Розати, автор на предисловието към „La rue et lerue“, който изтъква като положителен аспект на сборника въздържането на авторите от идеологическа окраска и от манихейски предразсъдъци. Марчело Витали-Розати предупреждава, че интернет не е еднозначен и не бива да се разглежда нито като неутрален инструмент, който придобива политическия облик на този, който си служи с него, нито пък представлява сам по себе си средство за въздействие на лявото, дясното, либералното или което и да е политическо течение.

Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 20, ноември 2015 г. https://rhetoric.bg/ Специален извънреден брой със статии на докторанти и постдокторанти  Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания“