Реторика и комуникации – бр. 28, май 2017 г.

РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ

Комуникации и образование

Водещи броя – проф. д.пс.н. Йоана Янкулова, доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Мая Сотирова

Думи на водещите броя

Комуникации и образование: теоретични измерения

Василка БаничанскаПринципи за пряка и опосредствана комуникация между учители и ученици

Илияна КираджиеваВзаимоотношенията учител–ученик като важен мотивационен фактор в образователния процес

Татяна ЙордановаРоля на комуникацията в процеса на приемане на иновационен продукт при млади потребители

Комуникации и образование: практически измерения

Десислава ПетроваСпецифични особености на стиловете на учене на студенти в български университети

Иван Иванов ВълчановПерспективи пред образованието по медии и журналистика в контекста на конвергентна медийна среда

Ивана Младенов-БочеваПсихолого-педагогически предпоставки за ефективна комуникация в обучението по майчин език в Република Сърбия

Николай ДимитровТрадиционни и алтернативни интерпретации на обучението в сегрегираните училища

Петрана Стойкова Мотивация за дарителство в сферата за на образованието 

Добри практики

Ирен Пелтекова Стимулиране на студентите да мислят за качеството на обучение чрез оценяване на преподавателите си

Представяне на авторите