Rhetoric and Communications E-journal, Issue 37, November 2018

Сп. „Реторика и комуникации“, брой 37, ноември 2018 г.

Специален брой

Думи на водещите

Проф. д-р Мария Стойчева – заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, гл. ас. д-р Николина Цветкова – катедра „Европеистика“, Философски факултет

Реторични и филологически изследвания и дигитализация

Alisa J. TigchelaarSor Juana Inés de la Cruzs The Answer: “WordsBeyond Silence? or Juana Inés de la Cruzs The Answer: “Words” Beyond Silence?

Spas Rangelov Bulgarian verbs of perception: aspect and situation types

Mouna Abou Assali Challenges and learning opportunities: The pre-service teachers’ perceptions of integrating a digital story project into a literacy course

Европейски изследвания, европейска идентичност, мултикурурализъм

Надя БирежаклиПроцесът на идентификация с Европейския съюз – предпоставки и ограничения

Hayann Lee Кorean multicultural family educational perspectives

Лилия РайчеваDebating populism vs democracy in the Bulgarian media ecosystem

Езиково обучение и междукултурна комуникативна компетентност

Wang, XiaohaiOn the role of native culture in intercultural communication and foreign language teaching

Maria Metodieva Genova Communicating between cultures: practical suggestions for acquiring cultural intelligence in C2 through literature and digital technology

Кирилка СтанковаИзползване на метода ИИУПЧЕ за повишаване на мотивацията на учениците при изучаването на чужд език

Научни събития

Pan-Hellenic Conference on Rhetoric: The art of speech in the praxis of didactic: Searching for modern aspects of rhetorical paedeia” (9-10 of February, 2019)

Представяне на авторите