Сп. „Реторика и комуникации“ – Брой 24, Септември 2016

congress_theme_and_tracks

Реторика, ПР, медии, комуникации

Водещи броя – доц. д-р Стефан Серезлиев, гл. ас. д-р Иво Пиперков, д-р Пламен Павлов, проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева

Думи на водещите

ПР, публична комуникация, реклама

Димитрина Стефанова Особености на ПР стратегията и етапи в реализирането й

Александър Христов – Рекламни и ПР форми в медиите: съвременни разбирания, граници, терминология

Любомира Христова – Особености на политическия ПР на институционално равнище в България

Комуникация, ПР, интернет

Славянка Ангелова – Ефективна комуникация в онлайн бранд общност чрез социалната мрежа Facebook

Боян Кутевски Ролята на текста като ефективен инструмент в търговски ориентираната комуникация (по примери от социалните мрежи Twitter и Facebook)

Милена Янкова – Корпоративна култура и ПР практика. Позитивни и негативни фактори за ПР в корпоративната среда. Факторът „медии”

Анелия Янева – Комуникативни проекции на глобалните индекси за устойчивост, реализирани чрез ПР 2.0, уеб 2.0 и социални мрежи

Радина Ралчева, Милен ФилиповЗелените КСО инициативи и особености при отразяването им в електронните медии

Добри практики

Соня Алексиева – PR спомени 20 години по-късно

Alexandra Veleva, Silviya Aleksandrova, Gerald Bruchmann – Multichannel Marketing in terms of Credoweb™ – the Healthcare Communications and Information Platform

Елица Николова – Rakovski National Defense College in Bulgaria and its Alumni – a communication plan

Георги Бисеров Николов – Въвеждане на интегрирани услуги и създаване на единни центрове за комплексно административно обслужване (КАО)

Научни събития

Янка Тоцева – Конференция на SIETAR през 2017 г.

Представяне на книги

Ivanka MavrodievaMichael Hauben and Ronda Hauben, Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet

Тодор Симеонов – представяне на книга E-Learning and Social Media Education and Citizenship for the Digital 21st Century“

Представяне на авторите