Сп. „Реторика и комуникации“, брой 36, септември 2018 г.

Броят включва статии по проект „Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени” [1]

Думи на водещите брой 36, септември 2018 г.

Проф. д-р Йовка Тишева – СУ „Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, ръководител на Катедра „Български език“

Доц. д-р Стефан Серезлиев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, преподавател в Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

Методи за изследвания

Калоян ХаралампиевИзползване на бейсовска статистика за статистически изводи при непредварителни извадки (през примера на изследването на отпадащи студенти в бакалавърска степен на обучение във Философския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски”)

Цветан Давидков, Ия ГурбаловаМотивационен профил

Николина Цветкова, Пенка ХристоваПодготовка за прилагане Q-методология за изследване на субективното конструиране на европейска идентичност у младите хора

Тодор СимеоновКиберетнографията като метод за изследване на виртуалното пространство

Академична комуникация, компетентности и написване на научни статии

Zhanna MingalevaPeculiarities of the formation of communication competences within the framework of project training in a polytechnic university

Иванка МавродиеваМетодика за написване на научна статия

Резултати от изследване на актуални теми в обществото

Йосиф НуневПриобщаващото образование като система от общообразователни и общочовешки ценности

Здравка АндоноваЕфективно управление на кризисната комуникация на политическите партии в България

Резултати от изследвания на медиите и онлайн медиите

Мария МомчиловаЦифрова журналистика: особености и проявления

Мариана ПетроваОбразът на жената, представен в сп. „Жената днес” (2012-2016)

Петя ЯневаОт пиктограма до мем 

Представяне на авторите в брой 36, септември 2018 г.

[1]  (Договор № ДМ10/2 от 14.12.2016 г. по Фонд „Научни изследвания”) – дейност „онлайн публикуване“.