Реторика и комуникации – „Реторика, ПР и реклама“ – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Реторика, ПР и реклама – брой 13, юли 2014 година

Думи на водещите броя – Иванка Мавродиева, Толя Стоицова, Пламен Павлов

Реторика и етика

Michael Lane Bruner – Investigating the Rhetorical Unconscious

Mina Ivanova – Nostalgia as political emotion and the discursive production of passive collective subjectivity: a critical rhetorical analysis of the Bulgarian Museum of Socialist Art

Silviya Mineva – Еthical Dilemma: Between the Language of Values and the Value of (Human) Recourses 

Методий Рождественский – Аргументът Ad Auctoritatem в реторическа перспектива: към въпроса за систематичното му изследване

Пъблик рилейшънс 

Кремена Георгиева – ПР специфики на уеб 2.0. Интерактивен модел за ПР комуникация

Анелия Янева – Определяне потенциала на публичната екологична администрация в България за изграждане на имидж

Стефан Серезлиев – Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време

Весела Любенова ПР особености на протестите през февруари и март 2013 година в България или за симбиозата протест−процес

Медии, реклама и език

Владимир Досев Социални, когнитивни и дискурсивни особености на медийнатаманипулация

Биляна Янева Рекламата в съвременната култура

Добри практики 

Ivanka Mavrodieva  – Софийският университет и качеството на университетските дейности и услуги

Представяне на книги и списания

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Leo A. Groarke, Christopher W. Tindalе – “Good Reasoning Matters! A Cognitive Approach to Critical Thinking”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – Digital Library Studies of Rhetoric Gabriela Kisicek and Igor Z. Zagar, editors. What do We Know about the World? Rhetorical and Argumentative Perspective, Digital Library, 2013

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova  Международно списание „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”

Ivanka Mavrodieva,  Gergana Apostolova – US-China Foreign Language and Sino-US English Teaching 

Представяне на авторите 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>