Реторика и политическа комуникация – брой 11, януари 2014 година -SIETAR

rhetorica-sietar

Реторика и политическа комуникация – брой 11, октомври 2014 година -SIETAR

Думи на водещитедоц. д-р Янка Тоцева и проф. д.с.н. Цветан Давидков

Олимпия, Ведър, Цветан Давидков – В капана на необходимостта или кое ни кара за развиваме собствените си комуникативни умения? (резултати от емпирично проучване)

Даниела Сотирова –Културни бариери пред е-управлението като публична иновация

Ангел Кондeв – Скритото лице на протеста – новата линия на разлома

Гергана Апостолова – Е-пространствата на българската идентичност. Обобщен аналитичен модел и типология на самоидентификацията

Янка Тоцева – Иновациите и образователната интеграция през погледа на учители от мултикултурни училища

Соня Георгиева – Задоволяване на потребностите чрез комуникация в общност в процеса на учене

Йоана Янкулова  Роля на методите на преподаване върху когнитивното функциониране в интеркултурна среда

Екатерина Средовска –Развитие на интеркултурни компетентности на юношите чрез участие в проектни дейности

Мирослава Радиева –Учителят и мотивирането на културноразличните ученици в началното училище

Представяне на конференция на SIETAR – България в София и конгреса на SIETAR в Талин

Представяне от проф. д-р Любомир Стойков на книгата на проф. д-р Маргарита Пешева „СЕМ. Регулаторни практики: 2001–2010 г.”

Представяне на авторите

Списък с рецензенти

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>