„Реторика и комуникации“ – брой 15, януари 2015 година

rhetoric

„Реторика и Комуникации“ – брой 15, януари 2015 година. Специално издание по „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Думи на водещите брояпроф. Иванка Мавродиева, доц. Мария Стойчева

 1. Александра Арабаджиева – Кръстопътите на лабиринта“ – из живота и философското наследство на Корнелиус Касториадис

 2. Диляна Филипова –Посрещане и присъствие – отношението лице-в-лице като ословесяване на битието”

 3. Диляна Павлова – Общество на знанието” и “икономика на знанието”. Поява и тенденции в употребата на понятията”

 4. Метин Ибрямов – Някои основни понятия в аргументативния дискурс”

 5. Десислава Добрева – „Защита на информационните активи и сигурност при комуникацията в интернет среда”

 6. Ростислав Давидов – „Виртуална комуникация на НПО в България – традиционни и нови подходи“

 7. Георги Налбантов – „Медийното поведение на бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва

 8. Десислава Иванова – Психологически реакции и невербално поведение на заложници и похитители при терористични актове”

 9. Ивайло Карагеоргиев – Същност, видове и особености на човешката комуникация”

 10. Dominik Gerst, Maria Klessmann Multilingualism and linguistic demarcations in border regions. The Linguistic Border Landscape of the German-Polish twin cities Frankfurt (Oder) and Słubice

  Представяне на авторите

Настоящият брой 15, януари 2015 г., на електронното научно списание „Реторика и комуникации” е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”, изпълняван от СУ „Св. Климент Охридски” по договор № BG051PO001-3.3.06-0044 ОТ 2012 г.

Проектът е на стойност 715 421,30 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

СУ  „Св. Климент Охридски” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия брой, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката.

eu-rhetoric

Project Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC) 553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK: Responsibility for the information and views set out in this publication lies entirely with the authors.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>